Välkommen till

Personskadeföreningen NRH 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma


Den första belastande MROpen i Skandinaviska Regionen av typen Paramed Medical System har installerats i Danmark på Regional Hospital i Silkeborg. 

Fysiker Lau Brix berättar om deras Italian ParaMed   MROpen i YouTube filmen nedanNyhetsmorgon i TV4 från 16 januari : En hjärnskakning kan leda till komplikationer senare i livet. Dr Mikael berättar vad som händer när en person skadar hjärnan, om tacklingar i ishockey samt andra trauma mot huvud och nacke och vad du som står bredvid när olyckan sker kan göra.


Nyhetsmorgon i TV4 från 16 januari: "Risken för sjukdomar som alzheimers och parkinson ökar ju fler hjärnskakningar du får. Men hur mycket tål huvudet egentligen?" Doktor Mikael svarar på frågor om skallskador.


Personskadeföreningen NRH:s YouTube kanal

Filmad föreläsning med Professor Francis W Smith

Professor Francis W. Smith, MD., FRCR, FRCS, FFSEM., from The Positional MRI Centre, University of Aberdeen. Medserena Upright MRI center, London, UK Lecture: ” The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome” 


Filmad föreläsning med Neurokirurg Bartolomé Oliver 

Neurokirurg Bartolomé Oliver, Chiari & Hypermobility Unit. Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients” 

Filmad föreläsning med dr Bo C Bertilson 

Med Dr, leg läkare Bo C Bertilson, specialist i allmänmedicin, forskningsledare vid Karolinska Institutet, Stockholm Karolinska Institutet, Stockholm läs mer via https://kiedit.ki.se/people/bochbe Lecture ”Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder”  Se dr Bertilsons hemsida http://www.drbertilson.com/


Filmad föreläsning se Neurokirurg Vicenç Gilete föreläsning i Lund 23 november 2017. 

Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients” 

 

SOCIALSTYRELSENS RAPPORT 

VÅRDEN VID TRAFIKSKADOR MED LÅNGVARIGA SMÄRTTILLSTÅND, SOCIALSTYRELSEN
Behovs- och problemanalys avseende hälso- och sjukvårdens förutsättningar, vårdutfall samt nationella kunskapsstöd 

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att analysera vården vid trafikskador med långvariga smärttillstånd. Uppdraget omfattar en behovs- och problemanalys avseende hälso- och sjukvårdens förutsättningar, vårdutfall samt behovet av och möjligheten att ta fram nationella kunskapsstöd inom detta område. Soci-alstyrelsen har definierat personer med trafikskador och långvariga smärttill-stånd huvudsakligen som personer med whiplash-skador/långvarig nack-smärta efter trafikolycka.
Hälso- och sjukvårdens förutsättningar
I dialog med patient- och professionsorganisationer, vid studiebesök vid smärtrehabiliteringsenheter samt i SKL:s enkätundersökning av vården vid långvariga smärttillstånd har följande faktorer som kan bidra till en förbättrad god vård för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd identifi-erats:
Vårdens organisation
• Förbättrad samordning mellan olika vårdnivåer.
• Beaktande av hela vårdkedjan (dvs. från akutfas till långvarig fas), vilket omfattar sekundärprevention, dvs. implementering av befintlig kunskap om riskfaktorer för långvariga smärttillstånd.
• Koordinering av rehabilitering och sjukskrivning.
• Förbättrad samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård.
Specialistvård och evidensbaserad kunskap om smärta
• Multiprofessionellt teamarbete och specialiserad smärtrehabilitering.
• Utbildning och kompetens inom området smärta och kunskapsspridning från professionen i specialistvården till professionen i primärvården.
• Genom fortsatt nationellt och internationellt samarbete skapa enhetlig diagnostik avseende långvariga smärttillstånd samt specifikt uppdaterad/ny klassificering avseende Whiplash Associated Disorders (WAD).
• Ny multidisciplinär forskning.
• Implementering av befintliga forskningsresultat.


Vårdutfall
Patientrapporterade utfallsmått förbättras efter smärtrehabilitering och patienter rapporterar bra bemötande och är nöjda med denna vård. Inga skillnader i vårdutfall vid smärtrehabilitering observerades mellan kvinnor och män.
Psykisk ohälsa, läkemedelsbehandling avseende opioider och psykofarmaka samt långtidssjukskrivningar och sjuk- och aktivitetsersättning förekommer bland dessa patientgrupper, framför allt bland kvinnor med låg utbildningsnivå. Analysen tyder på att det finns grupper med t.ex. låg utbildningsnivå och/eller psykisk ohälsa som kan ha behov av särskilda insatser.
Behovet av nationella kunskapsstöd
Det saknas för närvarande övergripande nationella kunskapsstöd, t.ex. nationella vårdprogram, avseende whiplash-skador och andra långvariga smärt-tillstånd, samtidigt som en stor mängd vetenskaplig litteratur har tillkommit de senaste åren. Det råder konsensus, baserat på dialog med organisationer som företräder patienter och professioner, studiebesök vid smärtrehabiliteringsenheter, SKL:s enkätundersökning av vården vid långvariga smärttill-stånd samt expertutlåtande, avseende behovet av att ta fram nya respektive uppdatera befintliga nationella kunskapsstöd inom detta område.
Socialstyrelsens slutsatser och bedömning av behov av åtgärder
Socialstyrelsen bedömer att framtagande respektive uppdatering av både diagnosspecifika nationella kunskapsstöd avseende whiplash-skador samt lång-variga smärttillstånd behövs och avser därför att:
• Se över och vid behov uppdatera rekommendationerna avseende smärta inom ramen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård.
• Uppdatera Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd avseende whiplash-skador samt långvariga smärttillstånd.
Det kan även finnas behov av att:
• Se över och eventuellt uppdatera SBU:s vetenskapliga systematiska kunskapsöversikt avseende långvariga smärttillstånd.
• Ta fram ett nationellt vårdprogram.
• Ta fram kunskapsbaserad patientinformation (t.ex. uppdatering av webb-platsen 1177 Vårdguiden).
Det har även framförts behov av en nivåstrukturering och regeringens före-slagna nya beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården inne-bär möjligheter att genomlysa området utifrån kriterierna för nationell högspecialiserad vård. Behovet av ett nationellt vårdprogram kan övervägas inom ramen för landstingens sammanhållna struktur för nationell kunskaps-styrning.

Socialstyrelsen bedömer även att det är av stor vikt med långtidsuppföljning av evidensbaserade behandlingar vid whiplash-skador och långvariga smärttillstånd med syfte att bidra till en god vård.


FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT 

SKADEREGLERING VID PERSONSKADA 15 DEC 2017

Slutsatser av FI:s kartläggning av personskaderegleringen
2017-12-15 | Rapporter Konsumentskydd Försäkring

Sammanfattning
Vid kartläggningen och analysen av försäkringsföretagens processer och rutiner i personskaderegleringen har Finansinspektionen (FI) funnit att handläggningen av personskador i stort sett fungerar väl, men det finns
förbättringar att göra. Utgången i personskadeärenden kan ha stora konsekvenser för skadelidande och en del skadelidande saknar tilltro till skaderegleringen i försäkringsföretagen. Sett till alla förekommande personskador är det ändå ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen. Skaderegleringsprocessen är något som FI kommer att
följa upp i sin löpande tillsyn och genom dialog med försäkringsföretagen. Detta kommer att bidra till att innebörden av begreppet god försäkringsstandard fortsätter att utvecklas. FI bedömer vidare att det behövs en tillsyn för att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende för den medicinska rådgivningen.

Läs mer i PDF 


Power Point presentationer från två föreläsnings dagar om Whiplashtrauma och sena besvär – samband eller ej? NACKSKADOR och dess följder  Personskadeföreningen NRH:s Seminarium.

Sidan är under uppdatering. Power Point presentationer som av föreläsarna godkänns för publicering på hemsidan, kommer läggas ut efter hand som de inkommer. Läs mer under fliken NRH Seminarium NRH Seminar

2017-12-02

Utdrag ur skriften "Whiplashrelaterade besvär i försäkringsmedicinska sambandsbedömningar" författare 

Olle Bunketorp civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. , 

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin 

från 2012-05-23 

”Traumatiska principen” och några undantag Begreppet 

Traumatiska principen” har använts i ett stort antal försäkringsmedicinska skadeärenden. Denna ”princip” har i många fall angetts som skäl för att ej godta samband, men har i andra fall avvisats som argument. Begreppet myntades av en medicinsk rådgivare som bevis för att besvär efter en skada, där besvärsgraden ökar igen efter akutfasen, inte kan bero på den initiala skadan.9 Även om skadebetingad smärta i de flesta fall avtar successivt med tiden efter akutfasen har denna princip inte en generell giltighet. 

Här följer tre exempel på skador som kan ge ett annat besvärsförlopp, varav de två första i huvudsak betingas av strukturella faktorer och det tredje av smärtfysiologiska mekanismer. 

"Ledbandsskador med instabilitet och senare broskförslitning Korsbandskada i knäet kan ge artros (ledförslitning) efter flera år. I Yttrandet anges detta som ett typexempel på skador, som efter lång tid kan ge ökande besvär. Författarna anger samtidigt att sådana skador ”som regel innebär ett betydande initialt våld”. Korsbandsskador kan uppstå vid ogynnsam belastning av eller tackling mot en fotbollsspelares knä. Liknande skador kan uppstå då en fotgängare blir påkörd av en bil (”stötfångarskada”). Sådana skador studerades ingående av trafiksäkerhetsforskare under 1970-talet, bl. a. i Sverige, och de kan uppstå redan vid hastigheten 20-25 km/tim. Med detta synsätt kan man förmoda att en tackling mot knäet vid fotboll skall anses som betydande våld, liksom en stötfångarskada i 25 km/tim. Vad innebär då ett betydande våld mot halsryggen i jämförelse med dessa exempel? Det framgår ej av Yttrandet. 

Diskskada med senare ischias Diskbråck med nervrotspåverkan föregås i många fall av en eller flera episoder med ryggskott. Vad som orsakar ryggskott är osäkert. En mindre skada på diskens hölje kan vara en förklaring. Diskskador läker långsamt (liksom broskvävnad i leder), eftersom tillförsel och dränering av diskens vävnadsmetaboliter sker med hjälp av diffusion/dynamisk cyklisk belastning och ej med kärlförsörjning, såsom i normalt vaskulariserad vävnad. Utsätts disken under läkningstiden (då symtomen normalt är under avklingande) för en ny ogynnsam belastning kan skadan förvärras och ge upphov till diskbråck med ischias och besvärsökning som följd. 

Fantomsmärta Så kallad fantomsmärta kan uppstå efter amputation av en kroppsdel efter det att stumpen har läkt och sårsmärtan försvunnit. Fenomenet förekommer i över 70% hos amputerade under den första veckan efter operationen.10 Förekomsten minskar till 60% under det närmaste halvåret och besvären kvarstår i väsentligen oförändrad frekvens under de följande fem åren. Orsakerna till fantomsmärta är ej klarlagda, men neurofysiologiska processer i centrala nervsystemet anses ha betydelse." Läs mer ladda ner PDF


2017-11-18

Bunketorp O 2017-11-17. Översättning av Bunketorp O (2017) WAD – Criteria for evaluation of causality. Open J of Trauma 1(3) 054-063. 

Olle Bunketorp civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

WAD - Kriterier för bedömning av orsakssamband

"Whiplashrelaterade besvär (Engelskans Whiplash-Associated Disorders; WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden för personer som skadats i olika typer av olyckor. Vissa omständigheter och missförstånd förklarar denna anomali. De blir ofta tydliga (några som paradoxer) när det gäller skattning av våldets storlek, biomekanik, skadetolerans, diagnostiska metoder, smärtfysiologi, uppföljning av skadade och skadeersättning. Denna artikel avser att beskriva några av dessa problem med särskilt fokus på kausalitet, d.v.s. om en viss skadehändelse kan orsaka besvär eller ej."

Ladda ner översättningen i pdf klicka här

 

2017-10-25 

Studie vid Linköpings Universitet. 

Studien pågår på följande platser;  Östergötland, Sörmland, Västerås, Jönköping/Huskvarna, Uppsala/ Tierp/Östhammar, Örebro/Kumla, Västervik, Kalmar, Oskarshamn.

De söker personer med besvär efter trafikolycka till forskningsstudier. Du ska ha haft besvär i minst 6 månader.

Kriterier för att delta
Du kan vara med i studien om du har:

 • Kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år
 • Nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
 • Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
 • Ha daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.
 • Ålder mellan 18 och 63 år.

Du kan dock inte vara med i studien om Du tex har/har haft:

 • Medvetslöshet eller omfattande minnesluckor i samband med olyckstillfället
 • Fraktur, tumör, genomgången operation i nacken
 • Svåra nackbesvär året innan olyckan
 • Redan deltagit i nack-specifik träning i tidigare forskningsstudie av projektgruppen
 • Misstänkt eller känd allvarlig fysisk/psykisk sjukdom
 • Annan sjukdom/skada som kan hindra fullt deltagande i studien
 • Generell smärta i kroppen
 • Pågående missbruk

 Läs mer på www.whiplashstudie.se 

 


 

13 september 2017 

Spine: 15 September 2017 - Volume 42 - Issue 18 - p E1067–E1076 

"Does Transection of the C2 Nerve Roots During C1 Lateral Mass Screw Placement for Atlantoaxial Fixation Result in a Superior Outcome?: A Systematic Review of the Literature and Meta-analysis" LÄS MER KLICKA HÄR

Dela din berättelse och påverka

Vi har förlängt svarstiden för att  samla in så många patientberättelser som möjligt on-line. Dessa vill vi delge socialstyrelsen, riksdag och regering.

För att dela din historia behöver du endast fylla i kontaktuppgifter samt ett kort budskap till socialstyrelsen. Givetvis är vi tacksamma om även övriga frågor besvaras men vi ser hellre att många skickar in en kommentar till socialstyrelsen än att få besvarar alla frågor utförligt. Ni kan i formuläret klicka för det ni godkänner skall publiceras.

Svara via förenklat svarsformulär klicka här

Vi välkomnar också delade erfarenheter från vårdpersonal, anhöriga och närstående. 

22 juli 2017 Lancetkommission: "Demens kan förebyggas genom att rikta in sig på riskfaktorer. Ett av tre fall av demens i världen skulle potentiellt sett kunna förebyggas genom att ta itu med ett antal riskfaktorer i olika skeden av livet – den slutsatsen drar en stor grupp internationella experter bakom en ny rapport." 

Läs kommentaren till artikeln i Läkartidningen

Nack-/skalltrauma bortglömd riskfaktor för neurodegenerativ sjukdom/demens ?

Utdrag ur kommentaren "Det som redan nu kan och borde göras är åtminstone att

1.      Från politkerhåll, skolor och RF kraftfullt informera i skolor, media och idrottsledar-/tränarseminarier om riskerna med så kallade “kamp-(slags)målssporter” inklusive kontaktsporter som ishockey och liknande.

2.      RF och berörda förbund överväger regler som påtagligt kan minska risken för nack-skalltrauma och att begrunda hur ekonomiskt stöd till olika idrotter kan styra intresset bort från våldsidrott.

3.      Media slutar glorifiera och uppmuntra våldsidrott och regelvidriga tacklingar i annonser-/reklaminslag och rapporter och istället framhäver fair play och god sportsmannaanda.

4.      Regering och vetenskapsråd uppmuntrar forskningstudier som kan skapa strukturerad (digital) rapportering och nationellt register över nack-skalltrauma för att möjliggöra långtidsuppföljning. Rapporten bör kunna användas likväl inom idrotts- som trafikolycksrapportering och kan med fördel kopplas till anmälan till försäkringsbolag.

 

Ett samlat grepp mot ökade risker för nack-/skalltrauma inom idrott och trafik kan på sikt ge stora samhällsvinster och inte minst minska personligt lidande. Det är inte så roligt med 30-40-50 åriga dementa före detta “idrottshjältar”."

Läs mer Klicka här  

 

12 juli 2017

Clinical Group  Open Journal of Trauma

Olle Bunketorp Consultant, Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Sweden

WAD – Criteria for Evaluation of Causality

Conclusions "To determine causality can be diffi cult, even for the skilled. Paradoxical relationships between the crash severity and the injury risk hamper the assessment. No limit can be assessed, below which an injury cannot occur. Diagnostic tools are too crude for minor injuries that may cause symptoms later. Variation of symptoms, depending on valid factors that are rarely taken into account is a rule in WAD patients seeking compensation. Degenerative changes are often given as an explanation for the fi nal condition. In fact, such changes will increase the injury risk, but this is not recognized. Causality should be based on correct analyses. Proof should not be based on studies that deny that WAD is a reality" 

Läs hela klicka här 

_________________________________________________________________

12 juni 2017 

Tack RTP Värmland för en trevlig båttur på Örebro kanal

Personskadeföreningen NRH fick inbjudan av Personskadeförbundet RTP Värmland att delta i en båttur på Örebro kanal Svartån och Hjälmaren Lördagen den 10 juni. Ett par NRH medlemmar hade möjlighet att följa med och fick en trevlig dag tillsammans med RTP. 

Resan utgick från centrala Örebro på en historisk vattenväg med lagad lunch ombord och intressant guidning. Vi slussades ner till Svartån och båtturen fortsatte sedan ut till Hjälmaren. Vi vill tacka RTP Värmland för att de bjöd in till denna trevliga träff, vi hoppas vi kan ses kanske igen framöver. 

 ___________________________________________________________

28 april 2017 

Innovationsprojekt - patientens egen journalföring

Vill du vara med och bygga bättre systemverktyg för patient med kronisk smärta?

 

Närhälsan i Västra Götalandsregionen har erhållit innovationsmedel för att förbättra systemstöd som påtagligt kan effektivisera diagnostik och behandling av patienter med smärta.

Projektet samarbetar med forskare på Karolinska Institutet samt SLSO Akademiskt Primärvårdscentrum och söker patienter som vill vara med och utforma/testa ett användarvänligt digitalt verktyg där patienten själv återkommande registrerar sina besvär, handlingsplaner samt utfallet av behandling/åtgärder (i t.ex. besvärsritningar, formulär och diagram). 

Den första registreringen ligger till grund för en strukturerad smärtanalys som i sin tur leder till ändamålsenlig behandling så tidigt som möjligt i förloppet. Uppföljande registreringar nyttjas till fortsatt förbättrad handläggning. 

Därmed blir handläggningen mer effektiv, patienten besparas personligt lidande, vården onödig rundgång och samhället direkta och indirekta kostnader till följd av besvären. I ett senare skede utvecklas ett intelligent beslutsstöd för strukturerad smärtdiagnostik. Med patientens medgivande skall även automatisk dataöverföring etableras från applikationens databas till kvalitetsregister. Med läkarens godkännande överföring till aktuellt journalsystem.

Kontakta daniel.g.malm@vgregion.se för mer information.

 

____________________________________________________________________


 

Socialstyrelsen blundar för patientperspektivet vid analys om vård och vårdutfall för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd 

Patient, vårdpersonal, anhörig. 

Din chans att påverka!

Delta i Uppropet:

Hur har vården fungerat för dig? 

Dela din berättelse och påverka.

Patientdemokrati när den är som bäst!  Klicka här  (Du får vara anonym)

 

 

_______________________________________________________________________ 

20170416               

NRH-s Vetenskapsråd brev till Socialstyrelsen Avdelningen för utvärdering och analys, Projektledare Catarina Jansson

Socialstyrelsens uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd (Regeringsbeslut III:3, 2016-05-19, S2016/03609/FS) 

Läs hela NRH-s Vetenskapsråds brev till SoS angående regeringsuppdraget 2016. Bilagor 6 i PDF klicka här

NRH-s Vetenskapsråd består av följande experter:

Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.

Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.

Olle Bunketorp, Leg läk, Med Dr, överläkare i ortopedi, docent i trafikmedicin.

Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin.

Ett stort och varmt tack till dem! Deras arbete för skadades rätt till utredning och diagnos inger hopp om en bättre framtid!

Brevet till Socialstyrelsen har även undertecknats av:

Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma – i samverkan med:

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening

Styrelsen för Nackskadeförbundet

Fibromyalgiförbundet 

Ett stort och varmt tack till patientorganisationerna i samverkan! Tillsammans är vi starkare! 

_____________________________________________________________________

Rehabveckan, Uppsala 170405 WAD paradoxes - barriers for diagnosis, treatment and fair compensation. 

Föredrag av dr Olle Bunketorp civilingenjör, läkare, Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ladda ner föredraget i PDF klicka här  

_____________________________________________________________________

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär författare Olle Bunketorp, civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Bunketorp O 2017-11-17. Översättning av Bunketorp O (2017) WAD – Criteria for evaluation of causality. Open J of Trauma 1(3) 054-063. 

WAD - Kriterier för bedömning av orsakssamband

"Whiplashrelaterade besvär (Engelskans Whiplash-Associated Disorders; WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden för personer som skadats i olika typer av olyckor. Vissa omständigheter och missförstånd förklarar denna anomali. De blir ofta tydliga (några som paradoxer) när det gäller skattning av våldets storlek, biomekanik, skadetolerans, diagnostiska metoder, smärtfysiologi, uppföljning av skadade och skadeersättning. Denna artikel avser att beskriva några av dessa problem med särskilt fokus på kausalitet, d.v.s. om en viss skadehändelse kan orsaka besvär eller ej."

Ladda ner översättningen i pdf klicka här

________________________________________________________________

"WAD – Criteria for evaluation of causality"  Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg, Juni 2016  Läs den här 


_______________________________________________________________________

3 mars 2017 TV4 Nyhetsmorgon  

Doktor Mikael om nackont: "Tramsa inte bort även om inget syns på röntgen" se inslaget  Klicka här  

 

Rapport 2016:6  Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen av  Ruth Mannelqvist, Berndt Karlsson, Bengt Järvholm

"Vi visar dels att det finns bristfällig samstämmighet mellan den rättsliga regleringen och myndighetsnormerna, dels att myndighetsnormeringen fått tydligt genomslag i tillämpningen vid förvaltningsrätt och Försäkringskassan. I den tillämpning som granskats diskuteras begreppen arbete och arbetsmarknad i begränsad omfattning och man definierar inte vad som avses med ett faktiskt arbete eller arbete på arbetsmarknad utifrån dess krav eller innehåll. Avgörande i enskilda ärenden tycks i stället ha varit Socialstyrelsens rekommenderade sjukskrivningstider utifrån diagnos i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammantaget innebär det en risk för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen." Läs hela rapporten 

 

19 januari 2017  

SVT Nyheter  Aktuellt: Okunskap om nackskador i Sverige  

"Patienter med nackskador får veta att deras problem är ”psykiska” och tvingas söka vård utomlands. Nu varnar forskare för okunskap i den svenska vården och regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vården av smärt- och nackskadepatienter."

 

 

Läs mer. Läs chatten efter programmet Klicka här 

 

16 januari 2017 

"Bo Bertilsson föreslår en ny typ av helhetsbedömning som ska fånga upp och hjälpa patienter med nackskador bättre.

– För det första ska patienten själv beskriva sina besvär på formulär och det kan man göra från hemmet eller från 1177. För det andra ska vårdgivaren göra en strukturerad klinisk undersökning och vid behov bilddiagnostik. För det tredje ska datan som vårdgivare och patienter samlar in hamna i ett nationellt register som ska kunna användas till forskning. På så sätt kan vi se vilken behandling som fungerar bäst i det långa loppet." läs mer Klicka här

 

30 november 2016 

"Den svenska vården av långvariga smärtor har stora brister i specialistvården och i synnerhet i primärvården." Se Nyhet på SVT klicka här

 

Nationellt uppdrag: Smärta 

PÅ UPPDRAG AV NATIONELL SAMVERKANSGRUPP FÖR KUNSKAPSSTYRNING (NSK) 2016 expertgruppen: Marcelo Rivano-Fischer (ordförande) BrittMarie Stålnacke, Torsten Gordh, Gunilla Brodda Jansen, Bo Christer Bertilson, Magnus Peterson, Clas Mannheimer och Björn Gerdle  Läs sammanställningen klicka här

 

7 oktober 2016 SVT Gävleborg

Stor okunskap om nackskador

Under tre dagar samlas expertis från stora delar av världen i Gävle för att prata om nackskador. Se inslaget och läs mer via SVT Gävleborg klicka här

6 juni 2016

Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada 1177 

En pisksnärtsskada kan uppstå när kroppen plötsligt utsätts för en yttre kraft som kastar huvudet från ett ytterläge till ett annat. Skadan kan beskrivas som en stukning av nacken som kan ge allt ifrån lindriga till mer allvarliga symtom. Besvären beror i första hand på att vävnader i och kring ryggraden skadats.

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177 Klicka här!

 

 

RAPPORT I LÄKARTIDNINGEN 2013 

"Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga." 

Läs mer Klicka här  

"Elva år efter den svåra trafikolyckan får Margoth Bodin i Årjäng rätt.

I Värmlands tingsrätt förlorade hon. Tingsrätten gick på försäkringsbolagets linje. Hon ansågs inte ha rätt till någon högre ersättning och skulle också tvingas betala både sina egna och Trygg Hansas höga rättegångskostnader.

Margoth överklagade till hovrätten.

Hon krävde ersättning motsvarande 20 procents invaliditet. Samt ett erkännande av att hon förlorat hela sin arbetsförmåga och därmed hade rätt till full livränta.

Nu har domen kommit. Margot Bodin vinner på alla punkter."

Läs mer

Sju operationer och 23 år efter den svåra trafikolyckan vann Thérese mot försäkringsbolaget!

"Den mötande föraren avled. En kamrat till Therése bröt nacken. Själv skickades hon hem från sjukhuset ”med en bula i huvudet”.

– Jag hade jätteont i huvudet. Mamma tvingade iväg mig på röntgen någon dag senare.

En förslitningsskada, sa läkarna.

Brutit nacken 

I själva verket hade hon brutit nacken. Det konstaterades 2008 i samband med hennes andra av sammanlagt sju nackoperationer."

Läs hela artikeln i NWT Klicka här