VÄLKOMMEN HIT TILL


VILL DU BLI MEDLEM!            Förening och nätverk för oss Nack- , Rygg- och Hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade som kan bli stödmedlemmar. 

Medlemskap för 2017 medlemsavgift för 2017 Enskild medlem 225:- Familjemedlemskap 325:- betala in på bankgiro: 5013-5250  Klicka här

OBS! För familjemedlemskap ska alla vara skrivna på samma adress.

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. 

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

Varje patient som drabbats av ett direkt eller indirekt våld mot kotpelare och/eller huvud borde tidigt i förloppet få lämna en fullständig symptombeskrivning (besvärsritning). De borde också undersökas noggrant och strukturerat både manuellt och, vid behov, med bild- och andra diagnostiska metoder. Detta särskilt med inriktning på eventuell nervpåverkan och/eller instabilitet i kotpelaren. När detta inte sker söker sig många patienter utomlands för att få hjälp och riskerar därmed att bli ”vårdflyktingar”.

I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om en trafikolycka som innebär risk för skada. Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på nackskada. En del får också besvär talande för rygg- och/eller hjärnskada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. En del av de skadade blir helt återställda men andra utvecklar bestående och med tiden förvärrade besvär. Andelen skadade som får bestående besvär varierar. I en studie från Göteborg visades att så många som 55 % hade utvecklat bestående besvär 17 år efter nacktrauma. Bunketorp L, Nordholm L, Carlsson J. A descriptive analysis of disorders in patients 17 years following motor vehicle accidents. Eur Spine J 2002;11(3):227-34.

De som drabbas av bestående besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. Många upplever att de inte tas på allvar eller bedöms som psykiskt svaga. Konsekvensen av bristfällig utredning kan bli felaktig eller ospecifik diagnos vilket i sin tur kan medföra felaktig bedömning hos Försäkringskassa och försäkringsbolag. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk misär för den skadade och dess närstående.

För att förbättra omhändertagandet av personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskada krävs utbildning och forskning. Utbildning för att öka kunskaperna bland vård-/försäkringspersonal. Forskning för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling. Därtill behöver inrättas centra med specialkompetens och teknisk utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik som idag finns i andra länder men saknas i Sverige. Vi behöver också skapa strukturerade kvalitetsregister där personer som skadats kan dokumentera sina besvär via nätet, t.ex. 1177 Vårdguiden, och därifrån få råd och ledning och evidensbaserad vård. För att uppnå dessa mål måste beslutsfattare förstå att behovet är stort och agera därefter.

NRH´s informationsfolder 

dragspelsvikt, med första sida ”Insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via, Pg: 900 532-3, Bg: 900-5323,Swish: 123-054 05 67" i foldern sammanfattas vårt syfte och målsättning.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till med spridning av information! Skriv ut ett 10-tal foldrar till offentliga miljöer ex. väntrum, besöksmottagningar etc. som finns i er direkta närhet. Utskrivna exemplar, ca 7 st av den svenska versionen och 3 av den engelska versionen, skall vara i färg, som inte färgar av sig. Ladda ner informationsfoldern i pdf. OBS! Informationstexten i foldern är skriven av: Dr Bo C. Bertilson, dr Gunilla Bring, dr Olle Bunketorp. Bild: Ron Tribell/Axis Arts. Formgivning: Personskadeföreningen NRH

NRH folder Svensk version  klicka här

NRH folder Engelsk version klicka här

Pressmeddelande  •  Aug 17, 2016 

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma. Läs pressreleasen här

Ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredningar och diagnos efter trauma! 

Insättning på NRH Fonden – 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadadefonden via

Pg: 900 532-3

Bg: 900-5323

Swish: 123 054 05 67

RAPPORT

"Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker

En genomgång av fall anmälda till Socialstyrelsen

Sammanfattande klinisk kommentar

Patientens individuella riskfaktorer, klinikerns erfarenhet och initiala bedömning av patienten samt radiologens erfarenhet av bilddiagnostik av halsryggen utgör tillsammans, men även var för sig, riskfaktorer för vårdmisstag vid omhändertagande av halsryggsskador.

Riskfaktorer hos patienten utgörs bl a av högenergetiskt våld, intoxikation/medvetandepåverkan och sjukdomar som påverkar halsryggen/skelettets biomekanik, t ex ankylos och osteoporos.

Klinikern måste vara medveten om de möjliga riskfaktorerna som finns hos patienterna och i övriga delar av vårdkedjan samt även aktivt delta i bedömningen av patienten. En tydlig kommunikation mellan kliniker och radiolog är viktigt.

Val av bilddiagnostisk metod kan vara en riskfaktor om man inte känner dess svagheter, t ex konventionell röntgens bristande diagnostiska säkerhet i övergångarna mellan skallbas och halsrygg samt mellan hals- och bröstrygg. Konventionell röntgen kan kompletteras med DT-undersökning av övergångsregionerna, alternativt undersöker man hela halsryggen från början med DT. Dagens moderna datortomografer med täta snitt ger mycket stor diagnostisk säkerhet av frakturer och felställningar om radiologen har nödvändig kunskap.

Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga." 

Läs hela rapporten i läkartidningen klicka här


"En kotfraktur innebär en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en mycket hög risk för framtida fraktur med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död." Läs mer på Socialstyrelsens sida


"Atlantoaxial (C1/C2) subluxation

Förenad med lägre mortalitet och morbiditet än atlantooccipitala dislokationer. Kan antingen vara rotatorisk, som är vanligast förekommande hos barn efter fall, eller anterior.

Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.

 
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta. 
Diagnosen ställs med datortomografi av halsryggen. MRT kan ge svar på om lig. transversum är intakt. De rotatoriska subluxationerna utan tecken på glidning kan behandlas med immobilisering i hård halskrage (om lig. transversum är intakt). Förutsätter att felställningen är hävd spontant eller efter sträckbehandling. I vissa fall är halovästbehandling i 8 veckor ett alternativ. Recidiverande subluxationer trots extern immobilisering bör bli föremål för kirurgi.

Den anteriora atlantoaxiala subluxationen är mindre vanlig men allvarligare då den i högre grad är förenad med neurologiska symptom och död. Normalt avstånd mellan dens främre kant och bakre kanten på främre atlasbågen kan vara upp till 3mm hos vuxna och 4.5mm hos barn vid provokation." Läs mer 

"SCIWORA Syndrome(Spinal Cord Injury without Radiologic Abnormality)

Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Drabbar ffa barn, 2/3 av svåra halsryggskador hos barn < 8 år.

 
Oftast instabila. Instabiliteten kan påvisas med flexion/extensionsbilder med vaken patient och läkare skall närvara vid undersökningen. Behandlas med extern ortos i 8-12 veckor och därefter kontroll med flexion/extensionsbilder för att påvisa stabilitet." Läs mer


Exempel på missade skador i akutskedet

2017 

"Konsult missade Railis brutna nacke – kunde blivit förlamad: "Kokar när jag tänker på hur nära det var" Läs mer


"Efter att ha ramlat i golvet åkte den multisjuke patienten in på akuten med smärtor i nacke och huvud. Skallröntgen gjordes, men läkaren såg inte att nacken var bruten." Läs mer


2016 

"Läkare missade fraktur på halskota

En person i Norrbotten uppsökte jourcentral efter att ha fallit och slagit huvudet och fått ont. Det hela bedömdes som muskelsmärtor och personen skickades hem med smärtstillande.

Personen är tidigare opererad i nacken och har en metallplatta mellan två kotor. Trots detta bedömde jourläkaren de nya smärtorna som muskulära. Patienten fick smärtstillande och skickades till sjukgymnast.

Efter en vecka får personen en tid och har då kraftiga smärtor. Röntgenundersökning genomförs, vilken visar en fraktur på andra halskotan. Personen fick då komma till en ortopedklinik och fick behandling med nackkrage." Läs mer

"En man i 50-års åldern fick gå i över två månader med benbrott i kroppen efter att akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö inte röntgat mannen.

Mannen ska ha kommit till akutmottagningen med ambulans efter en cykelolycka. På plats ansåg läkarna att en röntgen inte behövde genomföras. Mannen skickades hem men kom tillbaka efter två dagar och klagade på smärtor vid lungorna. Vid de tillfället röntgades lungorna, men inte skelettet

Mannen valde sedan att göra en uppföljning hos en vårdcentral. När mannen berättar att han fortfarande har smärtor så genomförs en röntgen undersökning. Den visar frakturer på bröstben och bröstkotor." Läs mer


"Sundsvalls sjukhus missade en kotfraktur hos en patient som ramlat och sökte hjälp på akutmottagningen.

Patienten hade ramlat från en pall och slagit rygg och flank. Men frakturen missades trots att sjukhuset gjorde en röntgenundersökning." Läs mer


"Akutläkare missade bruten nacke

Mannen hade ont och kunde inte röra på armarna efter att han fallit omkull, ändå bedömde läkaren på akutmottagningen på Sus i Lund att någon röntgen inte var nödvändig. Senare visade det sig att mannens nacke var bruten." Läs mer


"Vid en röntgenundersökning på Halland sjukhus i Varberg missades att en äldre person hade en fraktur i nacken." Läs mer


"Patientens bekymmer fortsatte och sex dagar senare genomfördes en ny röntgenundersökning. Då upptäcktes en fraktur i första halskotan. När man återigen tittade på bilderna från den första undersökningen konstaterades att skadan syntes redan då." Läs mer


"Läkaren undersökte inte den skadade dementipatienten tillräckligt noga och upptäckte därför inte frakturen i hans nacke." läs mer


"En person på ett boende i Luleå kommun ramlade och bröt halskotan. Hjärnskakning, enligt hälsocentralen." Läs mer


"Läkaren på akuten på Blekingesjukhuset ställde diagnosen halsfluss på en kvinna som brutit nacken." Läs mer

"Den äldre personen ska ha skadats vid en fallolycka. När personen kom till akutmottagningen i Varberg hade hen ont i huvudet och var stel i nacken. Patienten röntgades men röntgenläkaren såg ingen fraktur eller felstälnning." Läs mer 


"Sjuårige Khian skickades hem från sjukhuset med bruten nacke.

Enligt mamman Petra Göte ordinerade läkaren på akutmottagningen till och med att han skulle röra huvudet så mycket som möjligt för att träna bort nackstelheten." Läs mer


2015 

"Den drabbade patienten tog sig själv ur bilen vid olyckstillfället men uppgav för ambulanspersonalen att hen kände smärta i ett knä. Vid akutmottagningen gjordes en bedömning och patienten fick gå hem samma kväll. En vecka senare uppsöker patienten sjukhuset då hen har svåra smärtor i nacken. Röntgen visar då en chance fraktur och patienten behandlas med en trepunktskorsett. Händelsen kunde ha medfört allvarlig vårdskada menar landstinget i sin anmälan." Läs mer 

"En 79-årig kvinna ramlade och skadade ryggen. Men sjukhuset missade en fraktur i ryggen." Läs mer


2014 

"Kvinnan föll från toaletten och skadade sig i fallet. Sjuksköterskan som undersökte henne upptäckte inga fel. Efter tre dagar röntgades hon och då upptäcktes att nacken var bruten." Läs mer  


"Missade fraktur vid röntgenundersökning

Patienten sökte vård för sin värkande nacke, men fick beskedet att allt var okej. Någon vecka senare visade det sig vara tvärtom." Läs mer


"Läkare missade nackfraktur

Umeå Mannen skickades hem med smärtstillande efter han ramlat och stött nacken. En dryg månad senare upptäcks en fraktur." Läs mer


"En kvinna som låg inlagd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick två frakturer i nackkotorna när hon ramlade ned från en av sjukhusets sängar." Läs mer

"Akuten missade att 73-årig man brutit nacken

Det tog sex dagar innan sjukvården upptäckte att en 73-årig man brutit nacken efter en fallolycka. Nu Lex Maria anmäler landstinget egna verksamheten." Läs mer


"En man i 70-årsåldern ramlade med cykeln och bröt halsryggen, men detta upptäcktes inte på direkten och mannen fick allvarliga vårdskador som följd." Läs mer


"Inte fel att missa bruten nacke
Ingen gjorde fel när Åke Francke bröt nacken och fick vänta över en vecka på operation. Skadan missades eftersom sjukvården inte röntgade honom när han kom till akuten. "Man är liten i sådana här sammanhang", säger Åke Francke." Läs mer


"Akutmottagningen i Avesta gav patienten beskedet att hans nacke såg bra ut. Två veckor senare fick han veta att det fanns en fraktur på en halskota." Läs mer


2013

"Socialstyrelsen ser allvarligt på att en äldre och dement man utsatts för onödigt lidande då Torsby sjukhus inte upptäckte två frakturer." Läs mer


"En person trillade ner för en trappa och skadade sig. Då krävdes tre besök till vårdcentralen innan de upptäckte att patienten brutit nacken." Läs mer


"Sjukhuset missade fraktur på halskota

Röntgen visade att mannens halskotor var oskadda efter trafikolyckan. Men ett brott missades och mannen blev tillfälligt förlamad." läs mer


2012 

"En kvinna i Vilhelmina har anmält en läkare på vårdcentralen till socialstyrelsen. I januari var kvinnan med om en trafikolycka. När hon kom till vårdcentralen med en halskrage kände läkare lite på halskotorna men skickade inte henne till röntgen." läs mer


"Patienten föll från drygt två meters höjd och sökte vård på grund av värk i nacke och axlar.

Men först efter tre vanliga röntgenundersökningar och en skiktröntgen kunde en fraktur i nacken upptäckas." Läs mer


"Patienten sökte hjälp hos vårdcentralen sedan han fallit under en sparktur. Han undersöktes men personalen upptäckte aldrig frakturen utan han skickades hem med smärtstillande." Läs Mer


"Läkare missade fraktur i nacke

En läkare på Norrmalm kritiseras av Social-styrelsen sedan han missat en nackfraktur som en kvinna i 30-årsåldern led av.

Kvinnan som hade skadat nacken under en semester i Spanien sökte när hon kom hem upp en läkarmottagning på grund av känningar i armar och ben, samt att hennes nacke knakade." Läs mer


2011 

"När mannen kom till sjukhuset i Kiruna röntgades halsryggen, men ingen fraktur upptäcktes. Först senare visade det sig att röntgenbilderna inte var tillräckliga. Troligtvis har mannens tandfyllningar orsakat störningar när bilderna togs. Patienten fick genomgå en datortomografisk undersökning, där man såg att han hade en fraktur på översta halskotan." Läs mer

"Rickard Svedjesten från Oviken föll två meter när han snickrade på en altan. På sjukhuset konstaterade man att han klarat sig utan skador. Men sanningen var att nacken var bruten och Rickard var bara millimeter från döden." Läs mer 


"Karin Moberg, 56, råkade ut för en bilolycka och fick gå med bruten nacke i nio månader innan det upptäcktes." Läs mer 


2010

"Läkarna missade en fraktur i halsryggen när en 60-årig man undersöktes akut på Skånes universitetssjukhus i Lund. " Läs mer


2009 

"Jan Simensen i Lammhult skickades hem från akuten med kraftig smärta i ryggen efter att ha ramlat ner från en stege. 

"Först efter en månad upptäcktes att ryggen var bruten. - Det var en fraktur på en kota. Sprickan gick rätt igenom. Ryggen var av, säger han." Läs mer


"I sin anmälan skriver kvinnan att hon flera gånger klagat på kraftiga smärtor och känselbortfall, men att ingen lyssnade på henne.  Istället behandlades hon med sjukgymnastik vilken hon fruktar kan ha gett henne bestående skador. Vid trafikolyckan ådrog sig kvinnan också frakturer på revbenen. Dessa upptäcktes inte förrän 2,5 månad efter olyckan." läs mer


2008 

"– Vi missar massor av frakturer på grund av för dålig diagnosteknik. Din gamla mamma eller pappa kanske går runt i flera år med en smärta som är värre än vid akut diskbråck" Läs mer


"Akutkliniken missade fraktur i nacken

Patienten hade en fraktur på en nackkota men det upptäckte inte akutkliniken på Universitetssjukhuset." Läs mer


"Tre gånger under förra året missade oerfarna läkare på akuten vid US i Linköping att patienter hade drabbats av olika typer av frakturer. Socialstyrelsen är mycket kritisk." Läs mer


"I nästan två månader har han gått med bruten nacke sedan Östersunds sjukhus ställt fel diagnos efter att han ramlat och slagit sig i huvudet." Läs mer


2007 

"Sjukvården missar svåra nackskador. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Patienter som får fel dia­gnos riskerar att bli förlamade." Läs mer


Läkare missade en 15-årig pojke brutit nacken efter en fallolycka. Läs mer 


2006 

"Missade nackskada på röntgen

Den 78-årige mannen ramlade framlänges ner för en trappa. Först tre dagar senare upptäcktes det att mannen var allvarligt skadad och krävde en akut operation. " Läs mer

"Efter fallet klagade Helsingborgskvinnan över smärtor i axel och höft. Trots att hon uppsökte vård direkt dröjde det mer än två veckor innan det upptäcktes att hon fått en höftfraktur. Först nio månader konstaterades att hon även fått en axelfraktur." Läs mer


2005 "Under sin tid som röntgenläkare vid länssjukhuset i Kalmar missade han en fraktur på en ryggkota som en patient fått efter en motorcykelolycka. Ett år senare missade han en fraktur i handen på en kvinna som cyklat omkull." Läs mer


2002

"Sjukhuset missade bruten nacke

En patient kom in med bruten nacke till akutmottagningen på Ystads lasarett i slutet av förra året. Men nackfrakturen upptäcktes inte direkt. Patienten fick en bestående förlamning och avled senare." Läs mer

1997

"MISSAD DIAGNOS OFTAST EN FRAKTUR" Läs mer

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär 

av Olle Bunketorp,  

civilingenjör, läkare 

Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Ladda ner en PDF av via länk 

 Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär klicka här 

 Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada 1177 

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177

 "Trafikkskade og whiplash:

Du kan få nakkeskade hvis du krasjer i lav hastighet

Det er fullt mulig å bli påført en whiplash-skade selv om hastighetsendringen på bilen er lav under en kollisjon. Det slår overlege og førsteamanuensis i trafikkmedisin, Olle Bunketorp, fast i en vitenskapelig artikkel som dinerstatning.no publiserer i dag".Läs hela 


"WAD – Criteria for evaluation of causality" 

Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg Juni 2016   Läs den här