ADVOKAT, JURIDIK, POLITIK

 

Socialstyrelsen blundar för patientperspektivet vid analys om vård och vårdutfall för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd

NRH vill förbättra vården! Vi behöver ditt stöd för att fler patienter med nack-, rygg- och/eller hjärnskada ska få adekvat utredning, diagnos och behandling samt individanpassad rehabilitering. Vi jobbar för en patient- och rättssäker framtid för alla som drabbats av trauma.

Vårt mål är att innan 1 augusti 2017 samla in 400 patientberättelser on-line. Dessa vill vi delge socialstyrelsen, riksdag och regering.

Med er hjälp kommer vi tillsammans inte bara belysa situationen utifrån både patient-, vård-, anhörig-, och närstående-perspektiv utan även skapa en samling värdefulla förbättringsidéer. Patientdemokrati när den är som bäst! Läs mer om det på skadeportalen klicka här

NRH-s Vetenskapsråd brev till Socialstyrelsen Avdelningen för utvärdering och analys Projektledare Catarina Jansson 

Socialstyrelsens uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd (Regeringsbeslut III:3, 2016-05-19, S2016/03609/FS) 

Läs hela NRH-s Vetenskapsråds brev till SoS angående regeringsuppdraget 2016. Bilagor 6 i PDF klicka här

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär författare Olle Bunketorp, civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Bunketorp O 2017-11-17. Översättning av Bunketorp O (2017) WAD – Criteria for evaluation of causality. Open J of Trauma 1(3) 054-063. 

WAD - Kriterier för bedömning av orsakssamband

"Whiplashrelaterade besvär (Engelskans Whiplash-Associated Disorders; WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden för personer som skadats i olika typer av olyckor. Vissa omständigheter och missförstånd förklarar denna anomali. De blir ofta tydliga (några som paradoxer) när det gäller skattning av våldets storlek, biomekanik, skadetolerans, diagnostiska metoder, smärtfysiologi, uppföljning av skadade och skadeersättning. Denna artikel avser att beskriva några av dessa problem med särskilt fokus på kausalitet, d.v.s. om en viss skadehändelse kan orsaka besvär eller ej."

Ladda ner översättningen i pdf klicka här

RÄTTSSÄKER PERSONSKADEREGLERING

En studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP 

Framtagen av                   

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening, 

Leg. Läk Medicine Doktor Bo C Bertilson och Leg.Läk Medicine Doktor Gunilla Bring.

Frågor som studien tar upp är bl.a, 

 • Hur lång kan försäkringsbolagens handläggnings tid vara?

 • Hur fördelar försäkringsbolagen uppdragen åt sina medicinska rådgivare?

 • Har andelen godkända samband förändrats över tid?

 • Har den medicinska invaliditetsgraden förändrats över tid?

 • Förekommer det indragna ersättningar?

 • Hur ser rättegångskostnaderna ut?

Läs rapporten KLICKA HÄR 

För mer infomation se  RTP Västerås hemsida

Whiplashrelaterade besvär i försäkringsmedicinska sambandsbedömningar

Utdrag ur sammanfattningen "Det kan vara svårt att avgöra vad som är konkurrerande sjukdomsorsaker och vad som kan hänföras till den försäkrades ”befintliga skick”, dvs. fysiska och psykiska tillstånd, sjukdomsanlag och sårbarhet. Degenerativa, åldersrelaterade förändringar anförs vanligen som orsak till besvär efter olyckan, även om dessa funnits långt innan utan att ge besvär. Degenerativa förändringar medför av flera skäl snarare ökad sårbarhet för ett givet våld, både för det påverkade området och för angränsande vävnadsstrukturer, såsom nerver och ryggmärg. 

Begreppet den ”traumatiska principen” har ofta använts i argumentationen från försäkringsgivaren för att förklara att besvärsökning inte kan ske efter initialfasen. Denna princip är generellt giltig och passar för didaktisk förklaring till hur skador i allmänhet läker, men avvikelser från denna besvärskurva med en senare besvärsökning kan förekomma. Orsaken kan vara neurofysiologiska reaktioner, men även degenerativa förändringar t.ex. i halsryggens småleder, som orsakats eller försämrats av skadehändelsen.

Vi kan inte med säkerhet ange en nedre gräns för våldets storlek under vilken långvariga whiplashrelaterade besvär ej kan uppstå. Skaderisken bestäms huvudsakligen av accelerationen hos fordonet. Rimligen minskar risken ju mindre våldet är. Men vilken storhet skall användas för att gradera våldet, om vi inte kan mäta accelerationspulser i varje fordon? Risken för besvär över en månad har skattats till ca 90% vid medelaccelerationen 7g hos fordonet för att minska till ca 1% vid medelaccelerationen 3g. Eftersom antalet påkörningsolyckor med förutsättning för whiplashvåld är stort kommer, trots denna låga risk, ett betydande antal individer per år att kunna utveckla långvariga besvär efter lägre kollisionsvåld. 

Att bedöma skaderisken med utgångspunkt från fordonsskadorna leder lätt till felaktiga slutsatser. Paradoxalt nog är, allt annat lika, risken större om kollisionskrafterna tas upp av styva och därmed starkare strukturer än om kollisionen sker mot eftergivlig plåt som bucklas, dvs. om fordonet ser skadat ut. Moderna fordon har styvare konstruktioner än äldre fordon, eftersom skydd mot kraftiga deformationer har prioriterats. Om fordonet har dragkrok, som dessutom deformeras vid kollisionen, blir accelerationspulsen och därmed skaderisken högre än i en liknande kollision utan dragkrok"

Läs hela sammanställningen 

Olle Bunketorp civilingenjör samt docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Malin Lindh docent vid Sahlgrenska akademin och f.d. överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. klicka här

MOTIONER I RIKSDAGEN 

Uppföljning av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag

Motion 2017/18:1499

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en uppföljning behövs av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag om snabbare handläggning av trafikskadeärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Whiplashkommissionen tillsattes den 1 juli 2002 på initiativ av försäkringsbranschen. Den arbetade fram till sin slutrapport år 2006 med att bl a följa upp skadeutvecklingen, initiera forskning, utvärdera vård och åtgärder samt med att föreslå regeländringar, för att förebygga, bättre behandla och ta hand om patienter som drabbats av Whiplashrelaterade nack- och nervskador. Motionskategori: Fristående motion

Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03

Granskad: 2017-10-03

Hänvisad: 2017-10-13 

Läs hela motionen KLICKA HÄR

 

Bedömning av personskador vid trafikolyckor

Motion 2015/16:2203
av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

 

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende och rättvis bedömning av personskador vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen. Läs hela motionen KLICKA HÄR

 

____________________________________________________________________

Medicinska intyg

 

Motion 2016/17:1099
av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (båda M)

Motionskategori: Fristående motion

Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

 

Inlämnad: 2016-10-03

Granskad: 2016-10-03 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en oberoende rättssäker instans för bedömningen av medicinska intyg och tillkännager detta för regeringen.

Läs hela motionen Klicka här

 

Försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador

Motion till riksdagen
2016/17:805
av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador och tillkännager detta för regeringen. Läs hela motionen klicka här

"– Det finns uppenbara problem i försäkringsbranschen. Det drabbar människor som gått igenom en enormt svår händelse, kanske fått men för livet, och som möter motstånd från försäkringsbolagen, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister." Klicka här för att komma till Aftonbladet 

_________________________________________________

Insatser för personskadade

 

TO, MAJ 19, 2016 11:00 CET 

"Regeringen har idag beslutat att ge Finansinspektionen och Socialstyrelsen i uppdrag inom området personskador. Uppdragen syftar till insatser för en och samma målgrupp men har olika inriktning.

Såväl enskilda som organisationer för ofta fram kritik om hälso- och sjukvårdens och försäkringsbolagens behandling av personskadade, ofta i trafiken, och hur de behandlas efter att en skada skett. Den kritik som återkommande förs fram handlar bland annat om att dessa personer inte får adekvat behandling och att de inte får den ersättning som de har rätt till. Det hävdas också att t.ex. försäkringsläkare och behandlande läkare kan komma fram till olika slutsatser om orsakssamband och skadebilder. Kritiken avser således sjukvårdens verksamhet, läkarnas roller och bedömningar samt försäkringsbolagens hantering av skadeärenden.

– Vi behöver genomföra insatser för att mer grundligt se vad som behöver göras för att förbättra situationen för personskadade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Därför har vi nu tagit ett gemensamt grepp om frågorna genom att lämna två uppdrag för att klargöra vilka fortsatta initiativ som bör tas, framhåller Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund."

Läs mer i PRESSMEDDELANDET 

_________________________________________________________________________

Motioner, Interpellationsdebatter etc. 

 

Skadestånd och försäkringar

Motion 2001/02:Sf376 av Viviann Gerdin (c)

"Ekonomisk kompensation till trafikskadade

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de trafikskadades möjligheter att kunna erhålla ekonomisk kompensation för bestående skador.

2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäkringsläkarnas beroendeställning vid bedömning av skadeersättning.

3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försäkringsläkaren inte har något medicinskt ansvar, vilket bör ses över.

4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skillnaderna i ansvar mellan den behandlande läkaren och försäkringsläkaren, vilket bör ses över.

5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utredning i syfte att förbättra kvaliteten i skaderegleringsprocessen genom att Socialstyrelsens normer omfattar båda läkarkategorierna."

Klicka här

Utskottets förslag, AVSLAG på alla punkter Klicka här 

 

Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll

 

 Motion 2004/05:L233 av 

Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som granskar försäkringsbolagens egna läkares roll vid skaderegleringen innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning.”

Klicka här

AVSLAG på motion Klicka här


Sakkunnigläkare

Motion 2004/05:Ju425 av Sven-Erik Sjöstrand (v) och Kjell-Erik Karlsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

 

1 Yrkande 2 hänvisat till SoU. Läs mer. Klicka här

AVSLAG på motionen Klicka här

 

Motioner till riksdagen 2004/05:L292

Sammanfattning ”Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Solidariteten fordrar att alla människor har ett ekonomiskt skydd. Detta skydd behövs också för att människor ska våga ta risker, pröva sina gränser och göra långsiktiga satsningar. Det försäkrings- och skadeståndssystem vi har i Sverige är till stora delar väl fungerande, men det finns brister som främst drabbar svagare grupper, personer vars säkerhet till egendom och person polisen saknar resurser att skydda - samverkande faktorer som urholkar det allmänna förtroendet för lagstiftningen. Rättssäkerheten ska omfatta alla medborgare och därför föreslår vi en rad åtgärder som kan stärka denna grundtrygghet samt komplettera det privata försäkringssystemet till gagn för särskilt utsatta grupper.”  Klicka här

2005-04-07  ”Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1.” Se Klicka här


Rättshjälp 

Motion 2004/05:Ju385 Ann-Marie Fagerström (s)

 

”Det är angeläget att regeringen i sitt fortsatta arbete för att öka rättssäkerheten överväger möjligheterna att höja den högsta nivån i rättshjälpen.” Klicka här

AVSLAG läs det Klicka här


Debatt och beslut Onsdag 09 april 2008  

Försäkringsrättsliga frågor Klicka här

Egon Frid (V), Anti Avsan (M), Lennart Pettersson (C), Christina Oskarsson (S) Yvonne Andersson (KD)

Nej till motioner om försäkringsrätt (CU13)

 

"Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde."

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp) och Eva Sonidsson (s).”

Läs i helhet klicka här

 

Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag

Interpellation 2011/12:153 av Pyry Niemi (S)

Avser justitieministern att ta initiativ till att ändra i 18 kap. 1 § rättegångsbalken och lagen (1993:1303) i enlighet med förslagen till lösning i interpellationen?

Om svaret är ja, när kommer detta att ske?

Om svaret är nej, varför avser justitieministern inte att ta ett sådant initiativ?”

Hela IP klicka här

Rättssäkerhet för trafikskadade

Motion 2012/13:C232 Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en granskning av Trafikskadenämnden ur rättssäkerhetssynpunkt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med de förslag som granskningen av Trafikskadenämnden leder till.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.”

Klicka här

AVSLAG på alla punkter se mer klicka här

 


Ett förstärkt konsumentskydd för skadelidande vid trafikolyckor

Interpellation 2012/13:250 av Pyry Niemi (S)

Kommer justitieministern att låta utreda reglerna enligt nedanstående förslag, så att den skadelidande ges mer rättvisa och ekonomiskt rimliga möjligheter att driva civilrättsliga processer gentemot försäkringsbolag vid tvister?

1. Ändra 18 kap. 1 § rättegångsbalken så att den lyder ungefär enligt följande: I den mån tvist rör konsument å ena sidan och ett försäkringsbolag å andra sidan grundat på ett försäkringsavtal är det belopp som en konsument kan förpliktas utge till försäkringsbolag maximerat till ett halvt basbelopp per domstolsinstans.

2. Ändra lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring så att ett minsta belopp om 500 000 kronor ska gälla i alla rättsskyddsförsäkringar på den svenska konsumentmarknaden.

3. Låt en särskild utredare utvärdera systemet för trafikskadade, från kontakt med Försäkringskassan, försäkringsbolag, trafikskadenämnd och till eventuell domstolsprövning. Missivet borde vara: Är systemet rättssäkert för den trafikskadade? Om inte, måste en ny modell arbetas fram enligt ovan.”

Klicka här


Bemötande av trafikskadade

Interpellation 2013/14:53 av Pyry Niemi (S)

Vilken form av bemötande anser socialministern är värdigt för skadelidande vid trafikolyckor enligt ovan?

Vilken form av tillsyn ska utföras av Socialstyrelsen av de läkare som anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av trafikskadade?”

Klick här


Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador

Interpellation 2013/14:396 av Pyry Niemi (S)

 

Den nuvarande bedömningsmodellen har funnits i snart två decennier och hittills har de nackskadade från trafikolyckor varit förlorarna och försäkringsbolagen de överlägsna vinnarna. Det är inte värdigt ett rättssamhälle att vi inte utvärderar alla dessa brister och försöker gå till botten med vad som är fel och misslyckat.

Mina frågor till socialministern blir således:

Eftersom regeringen nu lägger så mycket av utvecklingsfrågorna i utredningsläge, är det då inte dags att gå in djupet och analysera vad som inte fungerar i ovannämnda modell och föreslå snabba förändringar så att inte fler nackskadade drabbas lika hårt som tusentals andra gjort tidigare och i nutid?

Är svaret nej, varför då?”

Klicka här


Tillsyn över försäkringsbolagens läkare

 

 Interpellation 2013/14:397 av Hillevi Larsson (S)

"Mina frågor till ministern är:

Har ministern gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över läkare när de arbetar inom vården, men inte när samma läkare uppträder i rätten på uppdrag av försäkringsbolag?

Kan ministern tänka sig att utöka Socialstyrelsens tillsynsansvar så att det även omfattar försäkringsbolagens medicinska rådgivare?

Har ministern gjort ställningstagandet att det är rimligt att trafikförsäkringen är obligatorisk när chansen att få ekonomisk ersättning för de trafikskadade är så liten?

Vad avser ministern att göra för att öka rättssäkerheten för de trafikskadade?" 

Klicka här     Se IP debatten

Riksdagens protokoll 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj 2014 

 Klicka här


Oberoende organ för bedömning av personskador

 

Interpellation 2013/14:514 av Hillevi Larsson (S)

Tänker socialministern verka för ett oberoende organ för bedömning av personskador?

Vad gör socialministern för att öka rättssäkerheten för de skadade – i första hand när det gäller försäkringsmedicinska bedömningar?”

Klicka här


Skriftlig fråga 2013/14:380

Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

 

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

” Gång efter annan ställs personer inför faktum att försäkringsbolagens medicinska rådgivare i sina intyg till försäkringsbolaget gjort en sjukdoms­bedömning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är inte acceptabelt.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen anser att läkaren inte ska träffa patienten. Vid varje annan skada, till exempel på bilar och hus, besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.” Klicka här

Svar på frågan se  Klicka här


Trafikskadades villkor

Motion 2013/14:C203 av Marianne Berg (V), Bengt Berg (V), Lars Ohly (V), Lena Olsson (V), Amineh Kakabaveh (V), Eva Olofsson (V), Mia Sydow Mölleby (V)

 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att granska Trafikskadenämnden och hur nämndens handläggning har fungerat ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som grundas på granskningen av Trafikskadenämnden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.”    Klicka här 

AVSLAG på alla punkter! se Klicka här  

 


En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut 

"Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg."

 

Klicka här

 • Behandlas i betänkande: 
  Mer om betänkande 2014/15:SoU7
 • Utskottets förslag: Avslag
 • Kammarens beslut:                                                                                                      

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)                                          

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik."  Klicka här


En rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador 

Motion 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en mer rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador.”

 

 

Klicka här 

 

2014/15:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor 

"Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

 

 

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna."

se mer klicka här


Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen
Interpellation 2012/13:438 av Tomas Eneroth (S)                  
 

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

"Försäkringskassan har under en längre tid tillämpat en metod vid bedömning av rätten till sjukpenning som fått allvarlig kritik från Justitieombudsmannen. Genom att avidentifiera ärenden och föredra dem gruppvis inför en försäkringsmedicinsk rådgivare uppstår det enligt JO allvarliga förvaltningsrättsliga brister i handläggningen. Slutsatsen från JO är klar: Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer anses därför överhuvudtaget inte lämpa sig för konsultationer i enskilda ärenden.

Den enskildes rättssäkerhet inom sjukförsäkringen är avgörande för legitimiteten och tilltron till trygghetssystemen. Om ansvarig myndighet agerar på ett sätt som föranleder allvarlig och skarp kritik från JO är det ytterst allvarligt. Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har redan tidigare uppmärksammat arbetssättet med gruppkonsultationer och ställt sig kritisk till förfarandet. Den försäkrade får inte ta del av uppgifter eller omständigheter kring konsultationen och det framgår inte vem rådgivaren är eller vilken medicinsk kompetens rådgivaren har. Förutsättningarna för den enskilde att såväl förstå som kunna överklaga beslutet försvåras högst väsentligt. I ett flertal fall har exempelvis myndigheten hänvisat till vad som sagts i gruppkonsultation utan att uppgifterna vare sig dokumenterats eller kommunicerats med den försäkrade, vilket naturligtvis måste anses som helt oacceptabelt. Min fråga till statsrådet handlar om konsekvenserna av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen nu riktar mot Försäkringskassan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa enskildas rättssäkerhet inom sjukförsäkringen?"

Klicka här  


Otillräcklig insyn när Försäkringskassan konsulterar FMR

 

 

PRESSMEDDELANDE 17 december 2015

"När Försäkringskassan konsulterar försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) i enskilda ärenden dokumenteras inte alltid de diskussioner som förs i tillräcklig utsträckning. Konsekvensen blir att varken den som ärendet rör, domstolarna eller tillsynsmyndigheter ges tillräcklig insyn i ärendet. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort." Läs mer Klicka här

 

 

Om Skriften Besvär efter stukad halsrygg kom ut 2005, ett samarbete med

Försäkringskassan i Västra Götaland. Författare är docent Jorma Styf, överläkare vid Sahlgrenskas ortopedklinik, och Artur Tenenbaum, chefsläkare vid Mössebergs rehabcenter.


Experterna bakom brevet:
Anita Berglund, medicine doktor Karolinska Institutet
Ulf Björnstig, professor Umeå universitetssjukhus
Ola Boström, docent i trafiksäkerhet, Chalmers,
chef för biomekanik och skyddssystem Autoliv
Olle Bunketorp, docent i trafikmedicin, Sahlgrenska
Lotta Jakobsson, teknologie doktor, Chalmers, Volvo
Irene Jensen, professor Karolinska Institutet
Maria Krafft, medicine doktor Karolinska,
chef för Trafik och samhälle, Folksam
Anders Kullgren, docent i trafiksäkerhet, Chalmers,
universitetslektor Karolinska, forskningschef Folksam
Malin Lind, docent i rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska
Per Morberg, docent i ortopedi, Sahlgrenska
Mats Svensson, docent i trafiksäkerhet, Chalmers
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Vägverket
professor, Monash University, Melbourne
 

"Om skriftens hållning till hela whiplashproblematiken skulle bli rådande i försäkringsmedicinska bedömningar, innebär det en vetenskaplig vulgarisering av det egentliga kunskapsläge som uppnåtts inom whiplashområdet i dag", skriver de tolv undertecknarna i sitt brev och spår sega rättsprocesser, försvårad rehabilitering och oacceptabel kränkning av olycksdrabbade om de 40-talet A4-sidorna skulle komma till användning."

Läs artikel i GP klicka här

Läs brevet Kritiska synpunkter på skriften ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär” som de 12 experterna skrev till

Försäkringskassan
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Whiplashkommissionen
Försäkringsbolagen
Försäkringsbolagens förtroendeläkare
Försäkringsförbundet
Trafikskadenämnden
Vägverket  
Klicka här 

Bilaga 1 till brevet Kritiska synpunkter på skriften ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär” som de 12 experterna skrev Klicka här

Bilaga 2 till brevet Skriften Besvär efter stukad halsrygg Klicka här


Artikel i Göteborgs-Posten 30 mars 2006              

”Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser att fallet med försäkringskassan och skriften om pisksnärtsskador är en rättsskandal. Flera av påståendena i dokumentet avfärdar han som bluff.”  Klicka här


I tidningen Advokaten nr 3 2009

”Öppet brev till vd:ar i de
försäkringsbolag som har koncession att meddela trafikförsäkring i Sverige”

Advokaterna Erik Reveman, Mats Wikner och Tove Rolfsdotter anser att rättssäkerheten brister för personer som skadats i trafiken Läs brevet Klicka här


Förbättra de trafikskadades rättssäkerhet
TRAFIKOFFRENS DAG DEBATTARTIKEL 2010-11-16
"Den nuvarande ordningen som ger försäkringsbolagen rätt att ensidigt bestämma
vem som ska få juridisk hjälp vid regleringen av en personskada i trafiken måste
ändras, skriver Anne-Lie Sandin och Bengt Wiktorsson" Läs mer klicka här


SVD, BRÄNNPUNKT TRAFIKOLYCKOR 4 jun, 2012
” Konsumentskyddet för de som skadats vid trafikolyckor måsta stärkas. I dag
riskerar trafikoffer en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning
via trafikförsäkringen. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry
Niemi och Kurt Kvarnström.” läs hela klicka här


GP LEDARE 24 november 2013
"Medicinska rådgivare drar livsavgörande slutsatser om patienter de aldrig träffat skriver Maria Haldesten i en första artikel
av två om bristerna i dagens trafikförsäkring." Läs hela klicka här

Publicerad 27 november 2013"Dubbelt överkörd Rättsskyddet har urholkas. Det gör att trafikskadade inte vågar driva sin rätt." Läs mer klicka här


Kaliber 

Whiplash - försäkrad och skyddslös?

 

 

sändes i SR Sveriges Radio 29 mars 2015 

” Varje år orsakar trafikolyckor tusentals
whiplashskador. De skadade kan då få ersättning av sitt försäkringsbolag. Men får de
en rättvis bedömning? I dag handlar Kaliber om försäkringsbolagens
välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning.” Klicka här


Statens offentliga utredningar 2009:96
En utvidgad trafikförsäkring
Slutbetänkande av Trafikförsäkringsutredningen
Se sid 31 -32 ” Vid såväl Försäkringskassans handläggning av ärenden om sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring som vid försäkringsbolagens reglering av personskador uppkommer
försäkringsmedicinska frågor av olika slag.

Det har genom åren riktats kritik mot systemet med medicinska rådgivare hos Försäkringskassan
och försäkringsbolagen.

En diskussion i frågan är huruvida det skulle gå att inrätta ett organ av medicinska rådgivare som är oberoende i förhållande till de enskilda försäkringsbolagen.

Utredningen har inhämtat att det inom försäkringsbranschen pågår ett arbete med att inrätta ett organ av ovan beskrivet slag. Arbetet bedrivs aktivt och har kommit långt. I detta nu finns dock inte något slutligen antaget förslag. Med tanke på den sålunda pågående processen anser utredningen
inte att det i detta sammanhang bör lämnas något förslag om formerna för försäkringsmedicinska bedömningar.”

Statens offentliga utredningar 2009:96 Del 1        

Statens offentliga utredningar 2009:96  Del 2 

Whiplashtrauma utvecklar symtom

 

 

"Man har efter whiplashtrauma sett skador på facettleder i halsryggen med senare utveckling av artros, ligamentskada med försvagning och diskbråck, skada på innerhinnan i blodkärl på halsryggen med bildning av blodpropp, sekundär hjärnskada etcetera. Det är därför viktigt att vid en sambandsbedömning känna till att denna accelererande symtomutveckling (även flera år efter ett whiplashtrauma) idag är godtagen i praxis."

Citat Tomas Timander, leg. Läkare artikel i tidningen Advokaten nr 1 2009  _____________________________________________________________________"Skadereglering 

 

 

Det är lätt att göra fel när en skada har inträffat.

Gäller det en skada där en person har drabbats (personskada - till skillnad mot en sak eller ett föremål - sakskada), är det av största vikt att få händelsen och skadan dokumenterad av läkare och eventuellt av polis.

Många skadehändelser som drabbar en person kan tyckas bagatellartade, men det finns skador där problemen växer successivt, eller där symptomen visar sig efter en tid. Den drabbade personen skall ovillkorligen besöka läkare.

När man råkat ut för en personskada, oavsett orsak, skall den snarast anmälas till de försäkringsbolag man har avtal med. Försäkringsbolagen skall då starta en skadereglering av skadan. För att försäkringsbolaget skall kunna göra det, måste bolaget ha underlag för skaderegleringen. Bland dessa underlag kan nämnas:

Om du blir sjukskriven, har fått skador där man kan misstänka bestående funktionsnedsättningar, eller att du inte kan arbeta kvar i ditt nuvarande arbete bör du dessutom begära ett invaliditetsintyg från din behandlande läkare. Du ska då också skriftligt yrka ersättning för inkomstförlust."Läs mer på whiplashinfo

__________________________________________________________________

Preskriptionsregler vid personskada

 

 

"Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot försäkringsbolaget inom 3 år från det att han fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

Jag vet inte varför försäkringsbolagen lämnar felaktiga besked per telefonen - det är väl ont förtal som menar att kundtjänsterna är outbildade!" Läs mer 

________________________________________________________________________

Hur det osannolika blir sannolikt

 

 

 Författare 

JOHAN BRING professor, statistiker, regionalt onkologiskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, tidigare VD vid Statisticum AB särskilt intresseområdena Biostatistics, Forensic statistics, Statistical consultancy, medförfattare till “Introduktion till medicinsk statistik”  

GUNILLA BRING Med dr, specialist i rättsmedicin, tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå, doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996, Med dr, specialist i rättsmedicin, tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå, doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996,  

"Sannolikhetsberäkningar används idag inom de flesta vetenskaper. Trots att vi stöter på sannolikhetsuttalanden praktiskt taget dagligen så råder det emellertid fortfarande oenighet om vad sannolikhet egentligen betyder och i vilka situationer som det är korrekt att använda sig av sannolikhetsresonemang." klicka här

_______________________________________________________________________
 MICHAEL FREEMAN explains how occupants can be injured in crashes with little or no vehicle damage. He discusses how to strike defense witnesses who rely upon junk science as the basis for their testimony. Klicka här
_________________________________________________________________________


I tidningen Advokaten Nr 3 2006 Årgång 72

Debattskrift om whiplash väcker advokaters ilska

 

 

"Skriften ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär” uppges bygga på en genomgång av tidigare forskning på området. I förordet säger författarna att syftet är att skapa debatt. Det har det också blivit, bland annat i SVT:s program ”Debatt”. Lika fullt har både Erik Reveman och Robert Arrelid upplevt att Försäkringskassan använder den som fakta i frågan om långvariga whiplashskador." läs hela klicka här 

_______________________________________________________________________