POLITIK 

Trafikskadeförsäkring

Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S) 

Motivering

Alla motordrivna fordon som framförs i trafik måste ha trafikförsäkring. Försäkringen ska ge ersättning för personskador hos den som är inblandad i en eventuell olycka. Trafikskador är inte sällan svåra att bedöma eftersom de kan drabba exempelvis nacken och ge upphov till smärta som är svår att mäta. Obehag och nedsatt arbetsförmåga kan också komma långt efter det att själva olyckan inträffade. Därför är det inte ovanligt att den som drabbats av en trafikolycka hamnar i tvist med försäkringsbolaget om ersättning.

Under 2017 omkom totalt 253  i trafiken och cirka 4 400 personer blev allvarligt skadade. Cyklister och bilister står för cirka 80 procent av de 4 400 allvarligt skadade i trafiken. Nästan 80 procent av de allvarligt skadade cyklisterna skadades i en singelolycka. En förutsättning för att minska antalet allvarligt skadade är därför att förbättra säkerheten för cyklister och för dom som färdas i personbil.

Försäkringens särskilda slag gör att den får en offentlighetskaraktär och bör därför behandlas med extra varsamhet när det kommer till rättssäkerhet. Trafikskadenämnden finns till för att den ersättning som utgår till den som skadats är rättvis och skälig utifrån gällande lagstiftning och praxis. Enda sättet att överklaga nämndens beslut är att inleda en civilrättslig process. Detta är idag förknippat med stora ekonomiska risker för den enskilde.

I det fall som rättegången dömer till försäkringsbolagets fördel åläggs den som drabbats av trafikolyckan att betala rättegångskostnaderna. Skulle den enskilde få rätt i tingsrätten och försäkringsbolaget överklagar till hovrätten är risken stor för att den enskilde av ekonomiska skäl inte vågar fullfölja en rättslig prövning eftersom den enskilde vid förlust blir tvungen att betala kostnaden för båda rättegångarna. Om den enskilde vinner i tingsrätten och hovrätten men förlorar i Högsta domstolen får hen betala rättegångskostnaderna i alla tre instanserna. Detta fungerar givetvis avskräckande och många advokater avråder sina klienter från civilrättslig prövning just eftersom det är förknippat med stora ekonomiska risker.

Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhetsprincip.

Motionskategori: Fristående motionTilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Läs hela motionen klicka här

Rättssäkerhet och bra vård vid trafikskador

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motivering

Trafikförsäkringen kritiseras av skadelidande och deras anhöriga för att inte vara tillräckligt rättssäker. Speciellt gäller detta vid olyckor som resulterat i en nackskada. Många upplever att de blir misstrodda i försäkringsbolagens bedömningar och blir utan ersättning för den skada och arbetsoförmåga som blivit resultatet av en trafikolycka.

Försäkringsläkare har stort inflytande vid bedömning av skadan och skadans uppkomst, dessa läkares opartiskhet ifrågasätts eftersom de avlönas av försäkringsbolagen. Det är skillnad mellan behandlande läkare och medicinska rådgivares bedömningar av invaliditetsgrad, att få sambandet mellan olycka och skada godkänt har blivit svårare och fler är missnöjda med försäkringsbolagens handläggning.

Tillsynen över försäkringsläkare är bristande, eftersom de i deras uppdrag som medicinska rådgivare inte står under Socialstyrelsens tillsyn. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet när det kommer till försäkringsbranschen och de har inte kompetens att bedöma läkares yrkesutövning. Det vittnas även om att handläggningstiderna många gånger är orimligt långa, ibland flera år innan den skadade får besked om ersättning och informationen till den försäkrade är ofta bristfällig.

Trafikskadenämnden är den tvistlösningsnämnd som finns, dit försäkrade klagar på beslut som de inte är nöjda med. Försäkringsbolagens och deras medicinska rådgivares inflytande anses även här vara för stort.

Regeringen beslutade i maj 2016 att ge Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, för att klargöra om god försäkringsstandard vid skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade skulle särskilt belysas. Försäkringsläkarnas roll i förhållande till behandlande läkare och ersättningssystem skulle kartläggas. Finansinspektionen fick i uppdrag att återkomma med handlingsplan för fortsatta insatser. Finansinspektionen lämnade i december 2017 sin rapport till regeringen där de konstaterar att det finns trovärdighetsproblem och intressekonflikter vid handläggningen av dessa ärenden. Därför föreslås tillsyn av den medicinska rådgivningen och ett stärkt konsumentinflytande i trafikskadenämnden. Jag anser att åtgärder som föreslås bör föranleda förslag från regeringen för att förbättra rättssäkerheten i trafikförsäkringen. Tillsynen över läkares yrkesutövning som medicinska rådgivare bör göras av myndighet med kompetens inom området.

Även inom sjukvården finns upplevda brister i bemötande, bedömning och behandling av patienter med nackskador och långvariga smärttillstånd. Det finns en stor osäkerhet inom svensk sjukvård kring både diagnostisering och behandling av nackskadade, många skadade vittnar om att sjukvården menar att smärtan inte beror på nackskador utan är psykiska och de hänvisas till terapi. Samtidigt har människor fått bättre hjälp utomlands. Om inte kunskapen finns inom sjukvården skapar det i förlängningen dåliga förutsättningar för skadade att få rätt ersättning ur försäkringen.

För att skapa en rättssäker behandling av trafikskadeärenden är det därför oerhört viktigt att Socialstyrelsen också fått ett kartläggningsuppdrag kopplat till detta område. Socialstyrelsens fick i uppdrag att kartlägga vilka förutsättningar hälso- och sjukvården har att erbjuda personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd god vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De skulle även bedöma behovet av och möjligheten att ta fram nationella kunskapsstöd till vården på detta område som innefattar insatser som främjar ett gott bemötande för patienterna. Även Socialstyrelsen har levererat sin rapport till regeringen och nu finns ett bra underlag för regeringen att gå vidare med att fatta välgrundade beslut och lägga förslag till riksdagen för en mer rättssäker trafikförsäkring och bättre vård baserad på aktuell kunskap och forskning.

Johanna Haraldsson (S), Pyry Niemi (S), Hillevi Larsson (S)

Motionen är inlämnad

Motionskategori: Fristående motion

Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motionen är under betänkande läs mer klicka här

Möjligheterna att få utlandsvård

Interpellation 2017/18:545

av Per-Ingvar Johnsson (C)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)


"Personskadeförbundet NRH har för sina medlemmars och sin patientgrupps räkning framfört oro för att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november 2017 kommer att, genom Försäkringskassans tillämpning, försvåra för dem att få möjlighet till utlandsvård.

Nackskadeförbundet har framfört att deras patientgrupp och medlemmar anser att de inte får rätt till utlandsvård med ersättning från Försäkringskassan på ett sätt som ger dem den sjukvård de inte kan få i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Avser ministern att ta några initiativ i anledning av den kritik och oro som dessa patientföreningar framfört?"

Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17

Läs mer

Trafikskadenämndens oberoende

Skriftlig fråga 2017/18:975

Per-Ingvar Johnsson (C) Trafikskadenämndens oberoende (pdf, 77 kB)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

"Till undertecknad har det framförts kritik från företrädare för whiplashskadade beträffande Trafikskadenämndens oberoende. Dessa anser att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna, som ofta också är läkare anställda av trafikförsäkringsbolagen.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Är detta något som statsrådet anser att regeringen bör ändra på?"


Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-08 

Anmäld: 2018-03-09 Svarsdatum: 2018-03-14

Läs mer:


Lag om försäkringsmedicinska utredningar

"Regeringen föreslår att landstingen ska erbjuda Försäkringskassan försäkringsmedicinska utredningar. Utredningarna ska inte innebära någon hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. 

Läkare och sjukvårdspersonal utreder
Vid försäkringsmedicinska utredningar ska man tillämpa patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det är legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska utreda."

Publicerad 09 april 2018 

Läs mer:


MOTIONER I RIKSDAGEN 

Uppföljning av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag

Motion 2017/18:1499

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en uppföljning behövs av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag om snabbare handläggning av trafikskadeärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Whiplashkommissionen tillsattes den 1 juli 2002 på initiativ av försäkringsbranschen. Den arbetade fram till sin slutrapport år 2006 med att bl a följa upp skadeutvecklingen, initiera forskning, utvärdera vård och åtgärder samt med att föreslå regeländringar, för att förebygga, bättre behandla och ta hand om patienter som drabbats av Whiplashrelaterade nack- och nervskador. Motionskategori: Fristående motion

Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03

Granskad: 2017-10-03

Hänvisad: 2017-10-13 

Läs hela motionen KLICKA HÄR


Bedömning av personskador vid trafikolyckor

Motion 2015/16:2203
av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende och rättvis bedömning av personskador vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen. Läs hela motionen KLICKA HÄR

 

____________________________________________________________________

Medicinska intyg

 

Motion 2016/17:1099
av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (båda M)

Motionskategori: Fristående motion

Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03

Granskad: 2016-10-03 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en oberoende rättssäker instans för bedömningen av medicinska intyg och tillkännager detta för regeringen.

Läs hela motionen Klicka här

Försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador

Motion till riksdagen
2016/17:805
av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador och tillkännager detta för regeringen. Läs hela motionen klicka här

"– Det finns uppenbara problem i försäkringsbranschen. Det drabbar människor som gått igenom en enormt svår händelse, kanske fått men för livet, och som möter motstånd från försäkringsbolagen, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister." Klicka här för att komma till Aftonbladet 

_________________________________________________

Insatser för personskadade

 

TO, MAJ 19, 2016 11:00 CET 

"Regeringen har idag beslutat att ge Finansinspektionen och Socialstyrelsen i uppdrag inom området personskador. Uppdragen syftar till insatser för en och samma målgrupp men har olika inriktning.

Såväl enskilda som organisationer för ofta fram kritik om hälso- och sjukvårdens och försäkringsbolagens behandling av personskadade, ofta i trafiken, och hur de behandlas efter att en skada skett. Den kritik som återkommande förs fram handlar bland annat om att dessa personer inte får adekvat behandling och att de inte får den ersättning som de har rätt till. Det hävdas också att t.ex. försäkringsläkare och behandlande läkare kan komma fram till olika slutsatser om orsakssamband och skadebilder. Kritiken avser således sjukvårdens verksamhet, läkarnas roller och bedömningar samt försäkringsbolagens hantering av skadeärenden.

– Vi behöver genomföra insatser för att mer grundligt se vad som behöver göras för att förbättra situationen för personskadade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Därför har vi nu tagit ett gemensamt grepp om frågorna genom att lämna två uppdrag för att klargöra vilka fortsatta initiativ som bör tas, framhåller Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund."

Läs mer i PRESSMEDDELANDET 

_________________________________________________________________________

Äldre motioner, Interpellationsdebatter etc. 

 

Skadestånd och försäkringar

Motion 2001/02:Sf376 av Viviann Gerdin (c)

"Ekonomisk kompensation till trafikskadade

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de trafikskadades möjligheter att kunna erhålla ekonomisk kompensation för bestående skador.

2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäkringsläkarnas beroendeställning vid bedömning av skadeersättning.

3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försäkringsläkaren inte har något medicinskt ansvar, vilket bör ses över.

4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skillnaderna i ansvar mellan den behandlande läkaren och försäkringsläkaren, vilket bör ses över.

5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utredning i syfte att förbättra kvaliteten i skaderegleringsprocessen genom att Socialstyrelsens normer omfattar båda läkarkategorierna."

Klicka här

Utskottets förslag, AVSLAG på alla punkter Klicka här 

 

Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll

 

 Motion 2004/05:L233 av 

Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som granskar försäkringsbolagens egna läkares roll vid skaderegleringen innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning.”

Klicka här

AVSLAG på motion Klicka här


Sakkunnigläkare

Motion 2004/05:Ju425 av Sven-Erik Sjöstrand (v) och Kjell-Erik Karlsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

 

1 Yrkande 2 hänvisat till SoU. Läs mer. Klicka här

AVSLAG på motionen Klicka här

 

Motioner till riksdagen 2004/05:L292

Sammanfattning ”Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Solidariteten fordrar att alla människor har ett ekonomiskt skydd. Detta skydd behövs också för att människor ska våga ta risker, pröva sina gränser och göra långsiktiga satsningar. Det försäkrings- och skadeståndssystem vi har i Sverige är till stora delar väl fungerande, men det finns brister som främst drabbar svagare grupper, personer vars säkerhet till egendom och person polisen saknar resurser att skydda - samverkande faktorer som urholkar det allmänna förtroendet för lagstiftningen. Rättssäkerheten ska omfatta alla medborgare och därför föreslår vi en rad åtgärder som kan stärka denna grundtrygghet samt komplettera det privata försäkringssystemet till gagn för särskilt utsatta grupper.”  Klicka här

2005-04-07  ”Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1.” Se Klicka här

Rättshjälp 

Motion 2004/05:Ju385 Ann-Marie Fagerström (s)

”Det är angeläget att regeringen i sitt fortsatta arbete för att öka rättssäkerheten överväger möjligheterna att höja den högsta nivån i rättshjälpen.” Klicka här

AVSLAG läs det Klicka här


Debatt och beslut Onsdag 09 april 2008  

Försäkringsrättsliga frågor Klicka här

Egon Frid (V), Anti Avsan (M), Lennart Pettersson (C), Christina Oskarsson (S) Yvonne Andersson (KD)

Nej till motioner om försäkringsrätt (CU13)

 

"Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde."

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp) och Eva Sonidsson (s).”

Läs i helhet klicka här

Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag

Interpellation 2011/12:153 av Pyry Niemi (S)

 Avser justitieministern att ta initiativ till att ändra i 18 kap. 1 § rättegångsbalken och lagen (1993:1303) i enlighet med förslagen till lösning i interpellationen?

Om svaret är ja, när kommer detta att ske?

Om svaret är nej, varför avser justitieministern inte att ta ett sådant initiativ?”

Hela IP klicka här

Rättssäkerhet för trafikskadade

Motion 2012/13:C232 Jan Lindholm (MP)

 Förslag till riksdagsbeslut

 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en granskning av Trafikskadenämnden ur rättssäkerhetssynpunkt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med de förslag som granskningen av Trafikskadenämnden leder till.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.”

Klicka här

AVSLAG på alla punkter se mer klicka här 

Ett förstärkt konsumentskydd för skadelidande vid trafikolyckor

Interpellation 2012/13:250 av Pyry Niemi (S)

 Kommer justitieministern att låta utreda reglerna enligt nedanstående förslag, så att den skadelidande ges mer rättvisa och ekonomiskt rimliga möjligheter att driva civilrättsliga processer gentemot försäkringsbolag vid tvister?

1. Ändra 18 kap. 1 § rättegångsbalken så att den lyder ungefär enligt följande: I den mån tvist rör konsument å ena sidan och ett försäkringsbolag å andra sidan grundat på ett försäkringsavtal är det belopp som en konsument kan förpliktas utge till försäkringsbolag maximerat till ett halvt basbelopp per domstolsinstans.

2. Ändra lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring så att ett minsta belopp om 500 000 kronor ska gälla i alla rättsskyddsförsäkringar på den svenska konsumentmarknaden.

3. Låt en särskild utredare utvärdera systemet för trafikskadade, från kontakt med Försäkringskassan, försäkringsbolag, trafikskadenämnd och till eventuell domstolsprövning. Missivet borde vara: Är systemet rättssäkert för den trafikskadade? Om inte, måste en ny modell arbetas fram enligt ovan.”

Klicka här

Bemötande av trafikskadade

Interpellation 2013/14:53 av Pyry Niemi (S)

 Vilken form av bemötande anser socialministern är värdigt för skadelidande vid trafikolyckor enligt ovan?

Vilken form av tillsyn ska utföras av Socialstyrelsen av de läkare som anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av trafikskadade?”

Klick här

Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador

Interpellation 2013/14:396 av Pyry Niemi (S)

Den nuvarande bedömningsmodellen har funnits i snart två decennier och hittills har de nackskadade från trafikolyckor varit förlorarna och försäkringsbolagen de överlägsna vinnarna. Det är inte värdigt ett rättssamhälle att vi inte utvärderar alla dessa brister och försöker gå till botten med vad som är fel och misslyckat.

Mina frågor till socialministern blir således:

Eftersom regeringen nu lägger så mycket av utvecklingsfrågorna i utredningsläge, är det då inte dags att gå in djupet och analysera vad som inte fungerar i ovannämnda modell och föreslå snabba förändringar så att inte fler nackskadade drabbas lika hårt som tusentals andra gjort tidigare och i nutid?

Är svaret nej, varför då?”

Klicka här

Tillsyn över försäkringsbolagens läkare

 Interpellation 2013/14:397 av Hillevi Larsson (S)

"Mina frågor till ministern är:

Har ministern gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över läkare när de arbetar inom vården, men inte när samma läkare uppträder i rätten på uppdrag av försäkringsbolag?

Kan ministern tänka sig att utöka Socialstyrelsens tillsynsansvar så att det även omfattar försäkringsbolagens medicinska rådgivare?

Har ministern gjort ställningstagandet att det är rimligt att trafikförsäkringen är obligatorisk när chansen att få ekonomisk ersättning för de trafikskadade är så liten?

Vad avser ministern att göra för att öka rättssäkerheten för de trafikskadade?" 

Klicka här     Se IP debatten

Riksdagens protokoll 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj 2014 

 Klicka här

Oberoende organ för bedömning av personskador

Interpellation 2013/14:514 av Hillevi Larsson (S)

 Tänker socialministern verka för ett oberoende organ för bedömning av personskador?

Vad gör socialministern för att öka rättssäkerheten för de skadade – i första hand när det gäller försäkringsmedicinska bedömningar?”

Klicka här

Skriftlig fråga 2013/14:380

Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

 

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

” Gång efter annan ställs personer inför faktum att försäkringsbolagens medicinska rådgivare i sina intyg till försäkringsbolaget gjort en sjukdoms­bedömning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är inte acceptabelt.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen anser att läkaren inte ska träffa patienten. Vid varje annan skada, till exempel på bilar och hus, besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.” Klicka här

Svar på frågan se  Klicka här

Trafikskadades villkor

Motion 2013/14:C203 av Marianne Berg (V), Bengt Berg (V), Lars Ohly (V), Lena Olsson (V), Amineh Kakabaveh (V), Eva Olofsson (V), Mia Sydow Mölleby (V)

 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att granska Trafikskadenämnden och hur nämndens handläggning har fungerat ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som grundas på granskningen av Trafikskadenämnden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.”    Klicka här 

AVSLAG på alla punkter! se Klicka här  

En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut 

"Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg." 

 

Klicka här

  • Behandlas i betänkande: 
    Mer om betänkande 2014/15:SoU7
  • Utskottets förslag: Avslag
  • Kammarens beslut:                                                                                                      

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)                                          

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik."  Klicka här

En rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador 

Motion 2014/15:2861 av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en mer rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador.”

  

Klicka här 

2014/15:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor 

"Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

  

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna."

se mer klicka här

Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:438 av Tomas Eneroth (S)                    

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

"Försäkringskassan har under en längre tid tillämpat en metod vid bedömning av rätten till sjukpenning som fått allvarlig kritik från Justitieombudsmannen. Genom att avidentifiera ärenden och föredra dem gruppvis inför en försäkringsmedicinsk rådgivare uppstår det enligt JO allvarliga förvaltningsrättsliga brister i handläggningen. Slutsatsen från JO är klar: Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer anses därför överhuvudtaget inte lämpa sig för konsultationer i enskilda ärenden.

Den enskildes rättssäkerhet inom sjukförsäkringen är avgörande för legitimiteten och tilltron till trygghetssystemen. Om ansvarig myndighet agerar på ett sätt som föranleder allvarlig och skarp kritik från JO är det ytterst allvarligt. Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har redan tidigare uppmärksammat arbetssättet med gruppkonsultationer och ställt sig kritisk till förfarandet. Den försäkrade får inte ta del av uppgifter eller omständigheter kring konsultationen och det framgår inte vem rådgivaren är eller vilken medicinsk kompetens rådgivaren har. Förutsättningarna för den enskilde att såväl förstå som kunna överklaga beslutet försvåras högst väsentligt. I ett flertal fall har exempelvis myndigheten hänvisat till vad som sagts i gruppkonsultation utan att uppgifterna vare sig dokumenterats eller kommunicerats med den försäkrade, vilket naturligtvis måste anses som helt oacceptabelt. Min fråga till statsrådet handlar om konsekvenserna av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen nu riktar mot Försäkringskassan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa enskildas rättssäkerhet inom sjukförsäkringen?"

Klicka här  

Otillräcklig insyn när Försäkringskassan konsulterar FMR

  PRESSMEDDELANDE 17 december 2015

"När Försäkringskassan konsulterar försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) i enskilda ärenden dokumenteras inte alltid de diskussioner som förs i tillräcklig utsträckning. Konsekvensen blir att varken den som ärendet rör, domstolarna eller tillsynsmyndigheter ges tillräcklig insyn i ärendet. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort." Läs mer Klicka här

Artikel i Göteborgs-Posten 30 mars 2006        

”Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser att fallet med försäkringskassan och skriften om pisksnärtsskador är en rättsskandal. Flera av påståendena i dokumentet avfärdar han som bluff.”  Klicka här


Förbättra de trafikskadades rättssäkerhet
TRAFIKOFFRENS DAG DEBATTARTIKEL 2010-11-16
"Den nuvarande ordningen som ger försäkringsbolagen rätt att ensidigt bestämma
vem som ska få juridisk hjälp vid regleringen av en personskada i trafiken måste
ändras, skriver Anne-Lie Sandin och Bengt Wiktorsson" Läs mer klicka här


SVD, BRÄNNPUNKT TRAFIKOLYCKOR 4 jun, 2012
” Konsumentskyddet för de som skadats vid trafikolyckor måsta stärkas. I dag
riskerar trafikoffer en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning
via trafikförsäkringen. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry
Niemi och Kurt Kvarnström.” läs hela klicka här


GP LEDARE 24 november 2013
"Medicinska rådgivare drar livsavgörande slutsatser om patienter de aldrig träffat skriver Maria Haldesten i en första artikel
av två om bristerna i dagens trafikförsäkring." Läs hela klicka här

Publicerad 27 november 2013"Dubbelt överkörd Rättsskyddet har urholkas. Det gör att trafikskadade inte vågar driva sin rätt." Läs mer klicka här

Statens offentliga utredningar 2009:96

En utvidgad trafikförsäkring
Slutbetänkande av Trafikförsäkringsutredningen
Se sid 31 -32 ” Vid såväl Försäkringskassans handläggning av ärenden om sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring som vid försäkringsbolagens reglering av personskador uppkommer
försäkringsmedicinska frågor av olika slag.

Det har genom åren riktats kritik mot systemet med medicinska rådgivare hos Försäkringskassan
och försäkringsbolagen.

En diskussion i frågan är huruvida det skulle gå att inrätta ett organ av medicinska rådgivare som är oberoende i förhållande till de enskilda försäkringsbolagen.

Utredningen har inhämtat att det inom försäkringsbranschen pågår ett arbete med att inrätta ett organ av ovan beskrivet slag. Arbetet bedrivs aktivt och har kommit långt. I detta nu finns dock inte något slutligen antaget förslag. Med tanke på den sålunda pågående processen anser utredningen
inte att det i detta sammanhang bör lämnas något förslag om formerna för försäkringsmedicinska bedömningar.”

Statens offentliga utredningar 2009:96 Del 1        

Statens offentliga utredningar 2009:96  Del 2

Om