VÄLKOMMEN HIT TILL

VILL DU BLI MEDLEM I FÖRENINGEN? Klicka här

Rehabveckan, Uppsala 170405 WAD paradoxes - barriers for diagnosis, treatment and fair compensation. 

Föredrag av dr Olle Bunketorp civilingenjör, läkare, Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ladda ner föredraget i PDF klicka här  

___________________________________________________________________

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär  författare Olle Bunketorp, civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ladda ner PDF KLICKA HÄR  Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär    

___________________________________________________________________

"WAD – Criteria for evaluation of causality"  Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg, Juni 2016  Läs den här 

3 mars 2017 TV4 Nyhetsmorgon  

Doktor Mikael om nackont: "Tramsa inte bort även om inget syns på röntgen" se inslaget  Klicka här   Poddkastsändningen 

Socialstyrelsen blundar för patientperspektivet vid analys om vård och vårdutfall för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd 

Patient, vårdpersonal, anhörig. 

Din chans att påverka!

Delta i Uppropet:

Hur har vården fungerat för dig? 

Dela din berättelse och påverka.

Patientdemokrati när den är som bäst!  Klicka här  (Du får vara anonym)

 


_______________________________________________________________________ 

20170416               

NRH-s Vetenskapsråd brev till Socialstyrelsen Avdelningen för utvärdering och analys, Projektledare Catarina Jansson

Socialstyrelsens uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd (Regeringsbeslut III:3, 2016-05-19, S2016/03609/FS) 

Läs hela NRH-s Vetenskapsråds brev till SoS angående regeringsuppdraget 2016. Bilagor 6 i PDF klicka här

NRH-s Vetenskapsråd består av följande experter:

Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.

Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.

Olle Bunketorp, Leg läk, Med Dr, överläkare i ortopedi, docent i trafikmedicin.

Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin.

Ett stort och varmt tack till dem! Deras arbete för skadades rätt till utredning och diagnos inger hopp om en bättre framtid!

Brevet till Socialstyrelsen har även undertecknats av:

Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma – i samverkan med:

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening

Styrelsen för Nackskadeförbundet

Fibromyalgiförbundet 

Ett stort och varmt tack till patientorganisationerna i samverkan! Tillsammans är vi starkare!

Rapport 2016:6  Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen av  Ruth Mannelqvist, Berndt Karlsson, Bengt Järvholm

"Vi visar dels att det finns bristfällig samstämmighet mellan den rättsliga regleringen och myndighetsnormerna, dels att myndighetsnormeringen fått tydligt genomslag i tillämpningen vid förvaltningsrätt och Försäkringskassan. I den tillämpning som granskats diskuteras begreppen arbete och arbetsmarknad i begränsad omfattning och man definierar inte vad som avses med ett faktiskt arbete eller arbete på arbetsmarknad utifrån dess krav eller innehåll. Avgörande i enskilda ärenden tycks i stället ha varit Socialstyrelsens rekommenderade sjukskrivningstider utifrån diagnos i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammantaget innebär det en risk för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen." Läs hela rapporten 

19 januari 2017  

SVT Nyheter  Aktuellt: Okunskap om nackskador i Sverige 

 

"Patienter med nackskador får veta att deras problem är ”psykiska” och tvingas söka vård utomlands. Nu varnar forskare för okunskap i den svenska vården och regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vården av smärt- och nackskadepatienter."

 

Läs mer. Läs chatten efter programmet Klicka här 

 

 

16 januari 2017 

"Bo Bertilsson föreslår en ny typ av helhetsbedömning som ska fånga upp och hjälpa patienter med nackskador bättre.

– För det första ska patienten själv beskriva sina besvär på formulär och det kan man göra från hemmet eller från 1177. För det andra ska vårdgivaren göra en strukturerad klinisk undersökning och vid behov bilddiagnostik. För det tredje ska datan som vårdgivare och patienter samlar in hamna i ett nationellt register som ska kunna användas till forskning. På så sätt kan vi se vilken behandling som fungerar bäst i det långa loppet." läs mer Klicka här


30 november 2016 

"Den svenska vården av långvariga smärtor har stora brister i specialistvården och i synnerhet i primärvården." Se Nyhet på SVT klicka här

Nationellt uppdrag: Smärta 

PÅ UPPDRAG AV NATIONELL SAMVERKANSGRUPP FÖR KUNSKAPSSTYRNING (NSK) 2016 expertgruppen: Marcelo Rivano-Fischer (ordförande) BrittMarie Stålnacke, Torsten Gordh, Gunilla Brodda Jansen, Bo Christer Bertilson, Magnus Peterson, Clas Mannheimer och Björn Gerdle Läs sammanställningen klicka här

7 oktober 2016 SVT Gävleborg

Stor okunskap om nackskador

Under tre dagar samlas expertis från stora delar av världen i Gävle för att prata om nackskador. Se inslaget och läs mer via SVT Gävleborg klicka här

6 juni 2016

Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada 1177 

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177 

RAPPORT

"Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker

En genomgång av fall anmälda till Socialstyrelsen

Sammanfattande klinisk kommentar

Patientens individuella riskfaktorer, klinikerns erfarenhet och initiala bedömning av patienten samt radiologens erfarenhet av bilddiagnostik av halsryggen utgör tillsammans, men även var för sig, riskfaktorer för vårdmisstag vid omhändertagande av halsryggsskador.

Riskfaktorer hos patienten utgörs bl a av högenergetiskt våld, intoxikation/medvetandepåverkan och sjukdomar som påverkar halsryggen/skelettets biomekanik, t ex ankylos och osteoporos.

Klinikern måste vara medveten om de möjliga riskfaktorerna som finns hos patienterna och i övriga delar av vårdkedjan samt även aktivt delta i bedömningen av patienten. En tydlig kommunikation mellan kliniker och radiolog är viktigt.

Val av bilddiagnostisk metod kan vara en riskfaktor om man inte känner dess svagheter, t ex konventionell röntgens bristande diagnostiska säkerhet i övergångarna mellan skallbas och halsrygg samt mellan hals- och bröstrygg. Konventionell röntgen kan kompletteras med DT-undersökning av övergångsregionerna, alternativt undersöker man hela halsryggen från början med DT. Dagens moderna datortomografer med täta snitt ger mycket stor diagnostisk säkerhet av frakturer och felställningar om radiologen har nödvändig kunskap.

Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga." 

Läs hela rapporten i läkartidningen klicka här


"En kotfraktur innebär en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en mycket hög risk för framtida fraktur med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död." Läs mer på Socialstyrelsens sida


"Atlantoaxial (C1/C2) subluxation

Förenad med lägre mortalitet och morbiditet än atlantooccipitala dislokationer. Kan antingen vara rotatorisk, som är vanligast förekommande hos barn efter fall, eller anterior.

Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.

 
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta. 
Diagnosen ställs med datortomografi av halsryggen. MRT kan ge svar på om lig. transversum är intakt. De rotatoriska subluxationerna utan tecken på glidning kan behandlas med immobilisering i hård halskrage (om lig. transversum är intakt). Förutsätter att felställningen är hävd spontant eller efter sträckbehandling. I vissa fall är halovästbehandling i 8 veckor ett alternativ. Recidiverande subluxationer trots extern immobilisering bör bli föremål för kirurgi.

Den anteriora atlantoaxiala subluxationen är mindre vanlig men allvarligare då den i högre grad är förenad med neurologiska symptom och död. Normalt avstånd mellan dens främre kant och bakre kanten på främre atlasbågen kan vara upp till 3mm hos vuxna och 4.5mm hos barn vid provokation." Läs mer 

"SCIWORA Syndrome(Spinal Cord Injury without Radiologic Abnormality)

Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Drabbar ffa barn, 2/3 av svåra halsryggskador hos barn < 8 år.

 
Oftast instabila. Instabiliteten kan påvisas med flexion/extensionsbilder med vaken patient och läkare skall närvara vid undersökningen. Behandlas med extern ortos i 8-12 veckor och därefter kontroll med flexion/extensionsbilder för att påvisa stabilitet." Läs mer


Exempel på missade skador i akutskedet

2017 

"Konsult missade Railis brutna nacke – kunde blivit förlamad: "Kokar när jag tänker på hur nära det var" Läs mer


"Efter att ha ramlat i golvet åkte den multisjuke patienten in på akuten med smärtor i nacke och huvud. Skallröntgen gjordes, men läkaren såg inte att nacken var bruten." Läs mer


2016 

"Läkare missade fraktur på halskota

En person i Norrbotten uppsökte jourcentral efter att ha fallit och slagit huvudet och fått ont. Det hela bedömdes som muskelsmärtor och personen skickades hem med smärtstillande.

Personen är tidigare opererad i nacken och har en metallplatta mellan två kotor. Trots detta bedömde jourläkaren de nya smärtorna som muskulära. Patienten fick smärtstillande och skickades till sjukgymnast.

Efter en vecka får personen en tid och har då kraftiga smärtor. Röntgenundersökning genomförs, vilken visar en fraktur på andra halskotan. Personen fick då komma till en ortopedklinik och fick behandling med nackkrage." Läs mer

"En man i 50-års åldern fick gå i över två månader med benbrott i kroppen efter att akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö inte röntgat mannen.

Mannen ska ha kommit till akutmottagningen med ambulans efter en cykelolycka. På plats ansåg läkarna att en röntgen inte behövde genomföras. Mannen skickades hem men kom tillbaka efter två dagar och klagade på smärtor vid lungorna. Vid de tillfället röntgades lungorna, men inte skelettet

Mannen valde sedan att göra en uppföljning hos en vårdcentral. När mannen berättar att han fortfarande har smärtor så genomförs en röntgen undersökning. Den visar frakturer på bröstben och bröstkotor." Läs mer


"Sundsvalls sjukhus missade en kotfraktur hos en patient som ramlat och sökte hjälp på akutmottagningen.

Patienten hade ramlat från en pall och slagit rygg och flank. Men frakturen missades trots att sjukhuset gjorde en röntgenundersökning." Läs mer


"Akutläkare missade bruten nacke

Mannen hade ont och kunde inte röra på armarna efter att han fallit omkull, ändå bedömde läkaren på akutmottagningen på Sus i Lund att någon röntgen inte var nödvändig. Senare visade det sig att mannens nacke var bruten." Läs mer


"Vid en röntgenundersökning på Halland sjukhus i Varberg missades att en äldre person hade en fraktur i nacken." Läs mer


"Patientens bekymmer fortsatte och sex dagar senare genomfördes en ny röntgenundersökning. Då upptäcktes en fraktur i första halskotan. När man återigen tittade på bilderna från den första undersökningen konstaterades att skadan syntes redan då." Läs mer


"Läkaren undersökte inte den skadade dementipatienten tillräckligt noga och upptäckte därför inte frakturen i hans nacke." läs mer


"En person på ett boende i Luleå kommun ramlade och bröt halskotan. Hjärnskakning, enligt hälsocentralen." Läs mer


"Läkaren på akuten på Blekingesjukhuset ställde diagnosen halsfluss på en kvinna som brutit nacken." Läs mer

"Den äldre personen ska ha skadats vid en fallolycka. När personen kom till akutmottagningen i Varberg hade hen ont i huvudet och var stel i nacken. Patienten röntgades men röntgenläkaren såg ingen fraktur eller felstälnning." Läs mer 


"Sjuårige Khian skickades hem från sjukhuset med bruten nacke.

Enligt mamman Petra Göte ordinerade läkaren på akutmottagningen till och med att han skulle röra huvudet så mycket som möjligt för att träna bort nackstelheten." Läs mer


2015 

"Den drabbade patienten tog sig själv ur bilen vid olyckstillfället men uppgav för ambulanspersonalen att hen kände smärta i ett knä. Vid akutmottagningen gjordes en bedömning och patienten fick gå hem samma kväll. En vecka senare uppsöker patienten sjukhuset då hen har svåra smärtor i nacken. Röntgen visar då en chance fraktur och patienten behandlas med en trepunktskorsett. Händelsen kunde ha medfört allvarlig vårdskada menar landstinget i sin anmälan." Läs mer 

"En 79-årig kvinna ramlade och skadade ryggen. Men sjukhuset missade en fraktur i ryggen." Läs mer


2014 

"Kvinnan föll från toaletten och skadade sig i fallet. Sjuksköterskan som undersökte henne upptäckte inga fel. Efter tre dagar röntgades hon och då upptäcktes att nacken var bruten." Läs mer  


"Missade fraktur vid röntgenundersökning

Patienten sökte vård för sin värkande nacke, men fick beskedet att allt var okej. Någon vecka senare visade det sig vara tvärtom." Läs mer


"Läkare missade nackfraktur

Umeå Mannen skickades hem med smärtstillande efter han ramlat och stött nacken. En dryg månad senare upptäcks en fraktur." Läs mer


"En kvinna som låg inlagd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick två frakturer i nackkotorna när hon ramlade ned från en av sjukhusets sängar." Läs mer

"Akuten missade att 73-årig man brutit nacken

Det tog sex dagar innan sjukvården upptäckte att en 73-årig man brutit nacken efter en fallolycka. Nu Lex Maria anmäler landstinget egna verksamheten." Läs mer


"En man i 70-årsåldern ramlade med cykeln och bröt halsryggen, men detta upptäcktes inte på direkten och mannen fick allvarliga vårdskador som följd." Läs mer


"Inte fel att missa bruten nacke
Ingen gjorde fel när Åke Francke bröt nacken och fick vänta över en vecka på operation. Skadan missades eftersom sjukvården inte röntgade honom när han kom till akuten. "Man är liten i sådana här sammanhang", säger Åke Francke." Läs mer


"Akutmottagningen i Avesta gav patienten beskedet att hans nacke såg bra ut. Två veckor senare fick han veta att det fanns en fraktur på en halskota." Läs mer


2013

"Socialstyrelsen ser allvarligt på att en äldre och dement man utsatts för onödigt lidande då Torsby sjukhus inte upptäckte två frakturer." Läs mer


"En person trillade ner för en trappa och skadade sig. Då krävdes tre besök till vårdcentralen innan de upptäckte att patienten brutit nacken." Läs mer


"Sjukhuset missade fraktur på halskota

Röntgen visade att mannens halskotor var oskadda efter trafikolyckan. Men ett brott missades och mannen blev tillfälligt förlamad." läs mer


2012 

"En kvinna i Vilhelmina har anmält en läkare på vårdcentralen till socialstyrelsen. I januari var kvinnan med om en trafikolycka. När hon kom till vårdcentralen med en halskrage kände läkare lite på halskotorna men skickade inte henne till röntgen." läs mer


"Patienten föll från drygt två meters höjd och sökte vård på grund av värk i nacke och axlar.

Men först efter tre vanliga röntgenundersökningar och en skiktröntgen kunde en fraktur i nacken upptäckas." Läs mer


"Patienten sökte hjälp hos vårdcentralen sedan han fallit under en sparktur. Han undersöktes men personalen upptäckte aldrig frakturen utan han skickades hem med smärtstillande." Läs Mer


"Läkare missade fraktur i nacke

En läkare på Norrmalm kritiseras av Social-styrelsen sedan han missat en nackfraktur som en kvinna i 30-årsåldern led av.

Kvinnan som hade skadat nacken under en semester i Spanien sökte när hon kom hem upp en läkarmottagning på grund av känningar i armar och ben, samt att hennes nacke knakade." Läs mer


2011 

"När mannen kom till sjukhuset i Kiruna röntgades halsryggen, men ingen fraktur upptäcktes. Först senare visade det sig att röntgenbilderna inte var tillräckliga. Troligtvis har mannens tandfyllningar orsakat störningar när bilderna togs. Patienten fick genomgå en datortomografisk undersökning, där man såg att han hade en fraktur på översta halskotan." Läs mer

"Rickard Svedjesten från Oviken föll två meter när han snickrade på en altan. På sjukhuset konstaterade man att han klarat sig utan skador. Men sanningen var att nacken var bruten och Rickard var bara millimeter från döden." Läs mer 


"Karin Moberg, 56, råkade ut för en bilolycka och fick gå med bruten nacke i nio månader innan det upptäcktes." Läs mer 


2010

"Läkarna missade en fraktur i halsryggen när en 60-årig man undersöktes akut på Skånes universitetssjukhus i Lund. " Läs mer


2009 

"Jan Simensen i Lammhult skickades hem från akuten med kraftig smärta i ryggen efter att ha ramlat ner från en stege. 

"Först efter en månad upptäcktes att ryggen var bruten. - Det var en fraktur på en kota. Sprickan gick rätt igenom. Ryggen var av, säger han." Läs mer


"I sin anmälan skriver kvinnan att hon flera gånger klagat på kraftiga smärtor och känselbortfall, men att ingen lyssnade på henne.  Istället behandlades hon med sjukgymnastik vilken hon fruktar kan ha gett henne bestående skador. Vid trafikolyckan ådrog sig kvinnan också frakturer på revbenen. Dessa upptäcktes inte förrän 2,5 månad efter olyckan." läs mer


2008 

"– Vi missar massor av frakturer på grund av för dålig diagnosteknik. Din gamla mamma eller pappa kanske går runt i flera år med en smärta som är värre än vid akut diskbråck" Läs mer


"Akutkliniken missade fraktur i nacken

Patienten hade en fraktur på en nackkota men det upptäckte inte akutkliniken på Universitetssjukhuset." Läs mer


"Tre gånger under förra året missade oerfarna läkare på akuten vid US i Linköping att patienter hade drabbats av olika typer av frakturer. Socialstyrelsen är mycket kritisk." Läs mer


"I nästan två månader har han gått med bruten nacke sedan Östersunds sjukhus ställt fel diagnos efter att han ramlat och slagit sig i huvudet." Läs mer


2007 

"Sjukvården missar svåra nackskador. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Patienter som får fel dia­gnos riskerar att bli förlamade." Läs mer


Läkare missade en 15-årig pojke brutit nacken efter en fallolycka. Läs mer 


2006 

"Missade nackskada på röntgen

Den 78-årige mannen ramlade framlänges ner för en trappa. Först tre dagar senare upptäcktes det att mannen var allvarligt skadad och krävde en akut operation. " Läs mer

"Efter fallet klagade Helsingborgskvinnan över smärtor i axel och höft. Trots att hon uppsökte vård direkt dröjde det mer än två veckor innan det upptäcktes att hon fått en höftfraktur. Först nio månader konstaterades att hon även fått en axelfraktur." Läs mer


2005 "Under sin tid som röntgenläkare vid länssjukhuset i Kalmar missade han en fraktur på en ryggkota som en patient fått efter en motorcykelolycka. Ett år senare missade han en fraktur i handen på en kvinna som cyklat omkull." Läs mer


2002

"Sjukhuset missade bruten nacke

En patient kom in med bruten nacke till akutmottagningen på Ystads lasarett i slutet av förra året. Men nackfrakturen upptäcktes inte direkt. Patienten fick en bestående förlamning och avled senare." Läs mer

1997

"MISSAD DIAGNOS OFTAST EN FRAKTUR" Läs mer

Pressmeddelande  •  Aug 17, 2016 

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma. Läs pressreleasen här

Ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredningar och diagnos efter trauma! 

Insättning på NRH Fonden – 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadadefonden via

Pg: 900 532-3

Bg: 900-5323

Swish: 123 054 05 67