VÄLKOMMEN HIT TILL

2017-11-18

Bunketorp O 2017-11-17. Översättning av Bunketorp O (2017) WAD – Criteria for evaluation of causality. Open J of Trauma 1(3) 054-063. 

Olle Bunketorp civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

WAD - Kriterier för bedömning av orsakssamband

"Whiplashrelaterade besvär (Engelskans Whiplash-Associated Disorders; WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden för personer som skadats i olika typer av olyckor. Vissa omständigheter och missförstånd förklarar denna anomali. De blir ofta tydliga (några som paradoxer) när det gäller skattning av våldets storlek, biomekanik, skadetolerans, diagnostiska metoder, smärtfysiologi, uppföljning av skadade och skadeersättning. Denna artikel avser att beskriva några av dessa problem med särskilt fokus på kausalitet, d.v.s. om en viss skadehändelse kan orsaka besvär eller ej."

Ladda ner översättningen i pdf klicka här

2017-10-25 

Studie vid Linköpings Universitet. 

Studien pågår på följande platser;  Östergötland, Sörmland, Västerås, Jönköping/Huskvarna, Uppsala/ Tierp/Östhammar, Örebro/Kumla, Västervik, Kalmar, Oskarshamn.

De söker personer med besvär efter trafikolycka till forskningsstudier. Du ska ha haft besvär i minst 6 månader.

Kriterier för att delta
Du kan vara med i studien om du har:

  • Kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år
  • Nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
  • Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
  • Ha daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.
  • Ålder mellan 18 och 63 år.

Du kan dock inte vara med i studien om Du tex har/har haft:

  • Medvetslöshet eller omfattande minnesluckor i samband med olyckstillfället
  • Fraktur, tumör, genomgången operation i nacken
  • Svåra nackbesvär året innan olyckan
  • Redan deltagit i nack-specifik träning i tidigare forskningsstudie av projektgruppen
  • Misstänkt eller känd allvarlig fysisk/psykisk sjukdom
  • Annan sjukdom/skada som kan hindra fullt deltagande i studien
  • Generell smärta i kroppen
  • Pågående missbruk

 Läs mer på www.whiplashstudie.se 


13 september 2017 

Spine: 15 September 2017 - Volume 42 - Issue 18 - p E1067–E1076 

"Does Transection of the C2 Nerve Roots During C1 Lateral Mass Screw Placement for Atlantoaxial Fixation Result in a Superior Outcome?: A Systematic Review of the Literature and Meta-analysis" LÄS MER KLICKA HÄR

27 augusti 2017 

Sänkt medlemspris för nytt medlemskap 2017. Nu 125:- (ordinarie pris 225:-) för enskild medlemskap och 225:- (ordinarie pris 325:-) för familjemedlemskap 

Fyll i kontaktformuläret  klicka här samtidigt som du sätter in avgiften på föreningens bankgiro 5013-5250

Medlemskapet kräver följande kontaktuppgifter: namn, postadress, e-post, telefonnummer. Du är medlem från och med att medlemsavgiften har inkommit på föreningskontot, först då förs personen in i medlemsförteckningen.

Om du inte har fått något bekräftelsemejl på medlemskap efter inbetalning. Kontrollera då din "övrigt" korg. Dina sekretessinställningar kan ha sållat bort mejl till inkorgen och de råkar hamna fel. Om inte du hittar något där kontakta oss igen, då har något annat fel uppstått.

OBS! Alla medlemsutskick kommer att ske via e-post därför bör alla blivande medlemmar registrera sina e-postadresser via föreningens e-postadress.

Dela din berättelse och påverka

Vi har förlängt svarstiden för att  samla in så många patientberättelser som möjligt on-line. Dessa vill vi delge socialstyrelsen, riksdag och regering.

För att dela din historia behöver du endast fylla i kontaktuppgifter samt ett kort budskap till socialstyrelsen. Givetvis är vi tacksamma om även övriga frågor besvaras men vi ser hellre att många skickar in en kommentar till socialstyrelsen än att få besvarar alla frågor utförligt. Ni kan i formuläret klicka för det ni godkänner skall publiceras.

Svara via förenklat svarsformulär klicka här

Vi välkomnar också delade erfarenheter från vårdpersonal, anhöriga och närstående.

 

22 juli 2017 Lancetkommission: "Demens kan förebyggas genom att rikta in sig på riskfaktorer. Ett av tre fall av demens i världen skulle potentiellt sett kunna förebyggas genom att ta itu med ett antal riskfaktorer i olika skeden av livet – den slutsatsen drar en stor grupp internationella experter bakom en ny rapport." 

Läs kommentaren till artikeln i Läkartidningen

Nack-/skalltrauma bortglömd riskfaktor för neurodegenerativ sjukdom/demens ?

Utdrag ur kommentaren "Det som redan nu kan och borde göras är åtminstone att

1.      Från politkerhåll, skolor och RF kraftfullt informera i skolor, media och idrottsledar-/tränarseminarier om riskerna med så kallade “kamp-(slags)målssporter” inklusive kontaktsporter som ishockey och liknande.

2.      RF och berörda förbund överväger regler som påtagligt kan minska risken för nack-skalltrauma och att begrunda hur ekonomiskt stöd till olika idrotter kan styra intresset bort från våldsidrott.

3.      Media slutar glorifiera och uppmuntra våldsidrott och regelvidriga tacklingar i annonser-/reklaminslag och rapporter och istället framhäver fair play och god sportsmannaanda.

4.      Regering och vetenskapsråd uppmuntrar forskningstudier som kan skapa strukturerad (digital) rapportering och nationellt register över nack-skalltrauma för att möjliggöra långtidsuppföljning. Rapporten bör kunna användas likväl inom idrotts- som trafikolycksrapportering och kan med fördel kopplas till anmälan till försäkringsbolag.

 

Ett samlat grepp mot ökade risker för nack-/skalltrauma inom idrott och trafik kan på sikt ge stora samhällsvinster och inte minst minska personligt lidande. Det är inte så roligt med 30-40-50 åriga dementa före detta “idrottshjältar”."

Läs mer Klicka här 

12 juli 2017

Clinical Group  Open Journal of Trauma

Olle Bunketorp Consultant, Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Sweden

WAD – Criteria for Evaluation of Causality

Conclusions "To determine causality can be diffi cult, even for the skilled. Paradoxical relationships between the crash severity and the injury risk hamper the assessment. No limit can be assessed, below which an injury cannot occur. Diagnostic tools are too crude for minor injuries that may cause symptoms later. Variation of symptoms, depending on valid factors that are rarely taken into account is a rule in WAD patients seeking compensation. Degenerative changes are often given as an explanation for the fi nal condition. In fact, such changes will increase the injury risk, but this is not recognized. Causality should be based on correct analyses. Proof should not be based on studies that deny that WAD is a reality" 

Läs hela klicka här

_________________________________________________________________

12 juni 2017 

Tack RTP Värmland för en trevlig båttur på Örebro kanal

Personskadeföreningen NRH fick inbjudan av Personskadeförbundet RTP Värmland att delta i en båttur på Örebro kanal Svartån och Hjälmaren Lördagen den 10 juni. Ett par NRH medlemmar hade möjlighet att följa med och fick en trevlig dag tillsammans med RTP. 

Resan utgick från centrala Örebro på en historisk vattenväg med lagad lunch ombord och intressant guidning. Vi slussades ner till Svartån och båtturen fortsatte sedan ut till Hjälmaren. Vi vill tacka RTP Värmland för att de bjöd in till denna trevliga träff, vi hoppas vi kan ses kanske igen framöver. 


______________________________________________________________

28 april 2017 

Innovationsprojekt - patientens egen journalföring

Vill du vara med och bygga bättre systemverktyg för patient med kronisk smärta?

Närhälsan i Västra Götalandsregionen har erhållit innovationsmedel för att förbättra systemstöd som påtagligt kan effektivisera diagnostik och behandling av patienter med smärta.

Projektet samarbetar med forskare på Karolinska Institutet samt SLSO Akademiskt Primärvårdscentrum och söker patienter som vill vara med och utforma/testa ett användarvänligt digitalt verktyg där patienten själv återkommande registrerar sina besvär, handlingsplaner samt utfallet av behandling/åtgärder (i t.ex. besvärsritningar, formulär och diagram). 

Den första registreringen ligger till grund för en strukturerad smärtanalys som i sin tur leder till ändamålsenlig behandling så tidigt som möjligt i förloppet. Uppföljande registreringar nyttjas till fortsatt förbättrad handläggning. 

Därmed blir handläggningen mer effektiv, patienten besparas personligt lidande, vården onödig rundgång och samhället direkta och indirekta kostnader till följd av besvären. I ett senare skede utvecklas ett intelligent beslutsstöd för strukturerad smärtdiagnostik. Med patientens medgivande skall även automatisk dataöverföring etableras från applikationens databas till kvalitetsregister. Med läkarens godkännande överföring till aktuellt journalsystem.

Kontakta daniel.g.malm@vgregion.se för mer information.

____________________________________________________________________


Socialstyrelsen blundar för patientperspektivet vid analys om vård och vårdutfall för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd 

Patient, vårdpersonal, anhörig. 

Din chans att påverka!

Delta i Uppropet:

Hur har vården fungerat för dig? 

Dela din berättelse och påverka.

Patientdemokrati när den är som bäst!  Klicka här  (Du får vara anonym)

 

_______________________________________________________________________ 

20170416               

NRH-s Vetenskapsråd brev till Socialstyrelsen Avdelningen för utvärdering och analys, Projektledare Catarina Jansson

Socialstyrelsens uppdrag att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd (Regeringsbeslut III:3, 2016-05-19, S2016/03609/FS) 

Läs hela NRH-s Vetenskapsråds brev till SoS angående regeringsuppdraget 2016. Bilagor 6 i PDF klicka här

NRH-s Vetenskapsråd består av följande experter:

Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.

Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.

Olle Bunketorp, Leg läk, Med Dr, överläkare i ortopedi, docent i trafikmedicin.

Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin.

Ett stort och varmt tack till dem! Deras arbete för skadades rätt till utredning och diagnos inger hopp om en bättre framtid!

Brevet till Socialstyrelsen har även undertecknats av:

Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma – i samverkan med:

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening

Styrelsen för Nackskadeförbundet

Fibromyalgiförbundet 

Ett stort och varmt tack till patientorganisationerna i samverkan! Tillsammans är vi starkare!

_____________________________________________________________________

Rehabveckan, Uppsala 170405 WAD paradoxes - barriers for diagnosis, treatment and fair compensation. 

Föredrag av dr Olle Bunketorp civilingenjör, läkare, Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ladda ner föredraget i PDF klicka här  

_____________________________________________________________________

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär författare Olle Bunketorp, civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Bunketorp O 2017-11-17. Översättning av Bunketorp O (2017) WAD – Criteria for evaluation of causality. Open J of Trauma 1(3) 054-063. 

WAD - Kriterier för bedömning av orsakssamband

"Whiplashrelaterade besvär (Engelskans Whiplash-Associated Disorders; WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden för personer som skadats i olika typer av olyckor. Vissa omständigheter och missförstånd förklarar denna anomali. De blir ofta tydliga (några som paradoxer) när det gäller skattning av våldets storlek, biomekanik, skadetolerans, diagnostiska metoder, smärtfysiologi, uppföljning av skadade och skadeersättning. Denna artikel avser att beskriva några av dessa problem med särskilt fokus på kausalitet, d.v.s. om en viss skadehändelse kan orsaka besvär eller ej."

Ladda ner översättningen i pdf klicka här

________________________________________________________________

"WAD – Criteria for evaluation of causality"  Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg, Juni 2016  Läs den här 


_______________________________________________________________________

3 mars 2017 TV4 Nyhetsmorgon  

Doktor Mikael om nackont: "Tramsa inte bort även om inget syns på röntgen" se inslaget  Klicka här  

Rapport 2016:6  Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen av  Ruth Mannelqvist, Berndt Karlsson, Bengt Järvholm

"Vi visar dels att det finns bristfällig samstämmighet mellan den rättsliga regleringen och myndighetsnormerna, dels att myndighetsnormeringen fått tydligt genomslag i tillämpningen vid förvaltningsrätt och Försäkringskassan. I den tillämpning som granskats diskuteras begreppen arbete och arbetsmarknad i begränsad omfattning och man definierar inte vad som avses med ett faktiskt arbete eller arbete på arbetsmarknad utifrån dess krav eller innehåll. Avgörande i enskilda ärenden tycks i stället ha varit Socialstyrelsens rekommenderade sjukskrivningstider utifrån diagnos i det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Sammantaget innebär det en risk för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen." Läs hela rapporten 

19 januari 2017  

SVT Nyheter  Aktuellt: Okunskap om nackskador i Sverige  

"Patienter med nackskador får veta att deras problem är ”psykiska” och tvingas söka vård utomlands. Nu varnar forskare för okunskap i den svenska vården och regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vården av smärt- och nackskadepatienter."

 

Läs mer. Läs chatten efter programmet Klicka här 

16 januari 2017 

"Bo Bertilsson föreslår en ny typ av helhetsbedömning som ska fånga upp och hjälpa patienter med nackskador bättre.

– För det första ska patienten själv beskriva sina besvär på formulär och det kan man göra från hemmet eller från 1177. För det andra ska vårdgivaren göra en strukturerad klinisk undersökning och vid behov bilddiagnostik. För det tredje ska datan som vårdgivare och patienter samlar in hamna i ett nationellt register som ska kunna användas till forskning. På så sätt kan vi se vilken behandling som fungerar bäst i det långa loppet." läs mer Klicka här

30 november 2016 

"Den svenska vården av långvariga smärtor har stora brister i specialistvården och i synnerhet i primärvården." Se Nyhet på SVT klicka här

Nationellt uppdrag: Smärta 

PÅ UPPDRAG AV NATIONELL SAMVERKANSGRUPP FÖR KUNSKAPSSTYRNING (NSK) 2016 expertgruppen: Marcelo Rivano-Fischer (ordförande) BrittMarie Stålnacke, Torsten Gordh, Gunilla Brodda Jansen, Bo Christer Bertilson, Magnus Peterson, Clas Mannheimer och Björn Gerdle  Läs sammanställningen klicka här

7 oktober 2016 SVT Gävleborg

Stor okunskap om nackskador

Under tre dagar samlas expertis från stora delar av världen i Gävle för att prata om nackskador. Se inslaget och läs mer via SVT Gävleborg klicka här

6 juni 2016

Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada 1177 

En pisksnärtsskada kan uppstå när kroppen plötsligt utsätts för en yttre kraft som kastar huvudet från ett ytterläge till ett annat. Skadan kan beskrivas som en stukning av nacken som kan ge allt ifrån lindriga till mer allvarliga symtom. Besvären beror i första hand på att vävnader i och kring ryggraden skadats.

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177 Klicka här!

RAPPORT

"Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker En genomgång av fall anmälda till Socialstyrelsen

Sammanfattande klinisk kommentar

Patientens individuella riskfaktorer, klinikerns erfarenhet och initiala bedömning av patienten samt radiologens erfarenhet av bilddiagnostik av halsryggen utgör tillsammans, men även var för sig, riskfaktorer för vårdmisstag vid omhändertagande av halsryggsskador.

Riskfaktorer hos patienten utgörs bl a av högenergetiskt våld, intoxikation/medvetandepåverkan och sjukdomar som påverkar halsryggen/skelettets biomekanik, t ex ankylos och osteoporos.

Klinikern måste vara medveten om de möjliga riskfaktorerna som finns hos patienterna och i övriga delar av vårdkedjan samt även aktivt delta i bedömningen av patienten. En tydlig kommunikation mellan kliniker och radiolog är viktigt.

Val av bilddiagnostisk metod kan vara en riskfaktor om man inte känner dess svagheter, t ex konventionell röntgens bristande diagnostiska säkerhet i övergångarna mellan skallbas och halsrygg samt mellan hals- och bröstrygg. Konventionell röntgen kan kompletteras med DT-undersökning av övergångsregionerna, alternativt undersöker man hela halsryggen från början med DT. Dagens moderna datortomografer med täta snitt ger mycket stor diagnostisk säkerhet av frakturer och felställningar om radiologen har nödvändig kunskap.

Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga." 

Läs hela rapporten i läkartidningen klicka här


"En kotfraktur innebär en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en mycket hög risk för framtida fraktur med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död." Läs mer på Socialstyrelsens sida


"Atlantoaxial (C1/C2) subluxation

Förenad med lägre mortalitet och morbiditet än atlantooccipitala dislokationer. Kan antingen vara rotatorisk, som är vanligast förekommande hos barn efter fall, eller anterior.

Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.

 
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta. 
Diagnosen ställs med datortomografi av halsryggen. MRT kan ge svar på om lig. transversum är intakt. De rotatoriska subluxationerna utan tecken på glidning kan behandlas med immobilisering i hård halskrage (om lig. transversum är intakt). Förutsätter att felställningen är hävd spontant eller efter sträckbehandling. I vissa fall är halovästbehandling i 8 veckor ett alternativ. Recidiverande subluxationer trots extern immobilisering bör bli föremål för kirurgi.

Den anteriora atlantoaxiala subluxationen är mindre vanlig men allvarligare då den i högre grad är förenad med neurologiska symptom och död. Normalt avstånd mellan dens främre kant och bakre kanten på främre atlasbågen kan vara upp till 3mm hos vuxna och 4.5mm hos barn vid provokation." Läs mer 

"SCIWORA Syndrome(Spinal Cord Injury without Radiologic Abnormality)

Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Drabbar ffa barn, 2/3 av svåra halsryggskador hos barn < 8 år.

 
Oftast instabila. Instabiliteten kan påvisas med flexion/extensionsbilder med vaken patient och läkare skall närvara vid undersökningen. Behandlas med extern ortos i 8-12 veckor och därefter kontroll med flexion/extensionsbilder för att påvisa stabilitet." Läs mer


Exempel på missade skador i akutskedet

2017 

14 november "Man med bruten nacke fick ta trapporna Efter att ha trillat ur sängen klagade mannen på smärtor i nacken, ryggen och armarna. Trots det erbjöds han ingen nackkrage av ambulanspersonalen som dessutom lät honom gå själv ner för trapporna och ut till ambulansen." Läs mer


12 sept "Raili skickades hem från akuten med bruten nacke Inspektionen för vård och omsorg kritiserar läkaren i Australien som inte upptäckte att nacken var bruten. Även landstinget i Västernorrland får kritik eftersom de rutiner som finns inte följdes. Röntgens jourpersonal borde ha ringts in, men det gjordes aldrig." Läs mer 

20 juli "En äldre kvinna i Vimmerby bröt nacken, men när hon sökte hjälp blev diagnosen nackspärr. Efter flera missar inom vården, då hon bland annat förflyttades på fel sätt, avled kvinnan."  Läs mer

30 juni "En ung patient skickades i höstas hem från Södersjukhusets akutmottagning med bruten nackkota och hjärnblödning." Klicka här

2 maj "En patient som opererades för en höftfraktur på Ryhov visade sig även ha en bruten nacke. Men det upptäcktes först efter närmare två månader. Nu kritiseras länssjukhuset av IVO för den bristande vården.

Det var i maj förra året som en kvinna fördes till länssjukhuset Ryhov efter att ha ramlat och slagit sig i hemmet. Hon opererades då för en höftfraktur som orsakats av fallet.

Under sjukhusvistelsen klagade kvinnan även över nacksmärtor. För det fick hon instruktioner om att göra vridövningar av nacken. Därefter ordinerades också smärtstillande.

Först efter närmare två månader upptäcktes vid en röntgenundersökning att kvinnan hade en fraktur i nacken. Det konstaterades då att hon sannolikt ådragit sig skadan i samband med fallet." Läs mer

5 april "Omsorgen lämnade deras mor med bruten nacke" läs mer

21 mars "Både en vårdcentral och akuten i Ängelholm missade kotfrakturer 2015 skadade en person i Ängelholm ryggen på sitt arbete. En vecka senare besökte hen sin vårdcentral där läkaren bedömde att det var vanliga smärtor i ländryggen. Patienten blev sjukskriven och skickades hem med smärtlindring och ordination på sjukgymnastik.

Några månader senare – i slutet av februari 2016 – besökte patienten åter vårdcentralen på grund av svår smärta i höger höft med strålning ner i vaden. Den här gången misstänktes ischias.

I mars återkom hen igen och fick då genomgå en MR-undersökning. Det visade sig då att hen hade kotfrakturer och fick genomgå en akut operation samma dag. Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo) har nu utrett. Ivo avslutar utredningen utan kritik." Läs hela


4 februari "Konsult missade Railis brutna nacke – kunde blivit förlamad: "Kokar när jag tänker på hur nära det var" Läs mer


30 januari "Efter att ha ramlat i golvet åkte den multisjuke patienten in på akuten med smärtor i nacke och huvud. Skallröntgen gjordes, men läkaren såg inte att nacken var bruten." Läs mer


2016 

"Läkare missade fraktur på halskota

En person i Norrbotten uppsökte jourcentral efter att ha fallit och slagit huvudet och fått ont. Det hela bedömdes som muskelsmärtor och personen skickades hem med smärtstillande.

Personen är tidigare opererad i nacken och har en metallplatta mellan två kotor. Trots detta bedömde jourläkaren de nya smärtorna som muskulära. Patienten fick smärtstillande och skickades till sjukgymnast.

Efter en vecka får personen en tid och har då kraftiga smärtor. Röntgenundersökning genomförs, vilken visar en fraktur på andra halskotan. Personen fick då komma till en ortopedklinik och fick behandling med nackkrage." Läs mer

"En man i 50-års åldern fick gå i över två månader med benbrott i kroppen efter att akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö inte röntgat mannen.

Mannen ska ha kommit till akutmottagningen med ambulans efter en cykelolycka. På plats ansåg läkarna att en röntgen inte behövde genomföras. Mannen skickades hem men kom tillbaka efter två dagar och klagade på smärtor vid lungorna. Vid de tillfället röntgades lungorna, men inte skelettet

Mannen valde sedan att göra en uppföljning hos en vårdcentral. När mannen berättar att han fortfarande har smärtor så genomförs en röntgen undersökning. Den visar frakturer på bröstben och bröstkotor." Läs mer


"Sundsvalls sjukhus missade en kotfraktur hos en patient som ramlat och sökte hjälp på akutmottagningen.

Patienten hade ramlat från en pall och slagit rygg och flank. Men frakturen missades trots att sjukhuset gjorde en röntgenundersökning." Läs mer


"Akutläkare missade bruten nacke

Mannen hade ont och kunde inte röra på armarna efter att han fallit omkull, ändå bedömde läkaren på akutmottagningen på Sus i Lund att någon röntgen inte var nödvändig. Senare visade det sig att mannens nacke var bruten." Läs mer


"Vid en röntgenundersökning på Halland sjukhus i Varberg missades att en äldre person hade en fraktur i nacken." Läs mer


"Patientens bekymmer fortsatte och sex dagar senare genomfördes en ny röntgenundersökning. Då upptäcktes en fraktur i första halskotan. När man återigen tittade på bilderna från den första undersökningen konstaterades att skadan syntes redan då." Läs mer


"Läkaren undersökte inte den skadade dementipatienten tillräckligt noga och upptäckte därför inte frakturen i hans nacke." läs mer


"En person på ett boende i Luleå kommun ramlade och bröt halskotan. Hjärnskakning, enligt hälsocentralen." Läs mer


"Läkaren på akuten på Blekingesjukhuset ställde diagnosen halsfluss på en kvinna som brutit nacken." Läs mer

"Den äldre personen ska ha skadats vid en fallolycka. När personen kom till akutmottagningen i Varberg hade hen ont i huvudet och var stel i nacken. Patienten röntgades men röntgenläkaren såg ingen fraktur eller felstälnning." Läs mer 


"Sjuårige Khian skickades hem från sjukhuset med bruten nacke.

Enligt mamman Petra Göte ordinerade läkaren på akutmottagningen till och med att han skulle röra huvudet så mycket som möjligt för att träna bort nackstelheten." Läs mer


2015 

"Den drabbade patienten tog sig själv ur bilen vid olyckstillfället men uppgav för ambulanspersonalen att hen kände smärta i ett knä. Vid akutmottagningen gjordes en bedömning och patienten fick gå hem samma kväll. En vecka senare uppsöker patienten sjukhuset då hen har svåra smärtor i nacken. Röntgen visar då en chance fraktur och patienten behandlas med en trepunktskorsett. Händelsen kunde ha medfört allvarlig vårdskada menar landstinget i sin anmälan." Läs mer 

"En 79-årig kvinna ramlade och skadade ryggen. Men sjukhuset missade en fraktur i ryggen." Läs mer


2014 

"Kvinnan föll från toaletten och skadade sig i fallet. Sjuksköterskan som undersökte henne upptäckte inga fel. Efter tre dagar röntgades hon och då upptäcktes att nacken var bruten." Läs mer  


"Missade fraktur vid röntgenundersökning

Patienten sökte vård för sin värkande nacke, men fick beskedet att allt var okej. Någon vecka senare visade det sig vara tvärtom." Läs mer


"Läkare missade nackfraktur

Umeå Mannen skickades hem med smärtstillande efter han ramlat och stött nacken. En dryg månad senare upptäcks en fraktur." Läs mer


"En kvinna som låg inlagd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick två frakturer i nackkotorna när hon ramlade ned från en av sjukhusets sängar." Läs mer

"Akuten missade att 73-årig man brutit nacken

Det tog sex dagar innan sjukvården upptäckte att en 73-årig man brutit nacken efter en fallolycka. Nu Lex Maria anmäler landstinget egna verksamheten." Läs mer


"En man i 70-årsåldern ramlade med cykeln och bröt halsryggen, men detta upptäcktes inte på direkten och mannen fick allvarliga vårdskador som följd." Läs mer


"Inte fel att missa bruten nacke
Ingen gjorde fel när Åke Francke bröt nacken och fick vänta över en vecka på operation. Skadan missades eftersom sjukvården inte röntgade honom när han kom till akuten. "Man är liten i sådana här sammanhang", säger Åke Francke." Läs mer


"Akutmottagningen i Avesta gav patienten beskedet att hans nacke såg bra ut. Två veckor senare fick han veta att det fanns en fraktur på en halskota." Läs mer


2013

"Socialstyrelsen ser allvarligt på att en äldre och dement man utsatts för onödigt lidande då Torsby sjukhus inte upptäckte två frakturer." Läs mer


"En person trillade ner för en trappa och skadade sig. Då krävdes tre besök till vårdcentralen innan de upptäckte att patienten brutit nacken." Läs mer


"Sjukhuset missade fraktur på halskota

Röntgen visade att mannens halskotor var oskadda efter trafikolyckan. Men ett brott missades och mannen blev tillfälligt förlamad." läs mer


2012 

"En kvinna i Vilhelmina har anmält en läkare på vårdcentralen till socialstyrelsen. I januari var kvinnan med om en trafikolycka. När hon kom till vårdcentralen med en halskrage kände läkare lite på halskotorna men skickade inte henne till röntgen." läs mer


"Patienten föll från drygt två meters höjd och sökte vård på grund av värk i nacke och axlar.

Men först efter tre vanliga röntgenundersökningar och en skiktröntgen kunde en fraktur i nacken upptäckas." Läs mer


"Patienten sökte hjälp hos vårdcentralen sedan han fallit under en sparktur. Han undersöktes men personalen upptäckte aldrig frakturen utan han skickades hem med smärtstillande." Läs Mer


"Läkare missade fraktur i nacke

En läkare på Norrmalm kritiseras av Social-styrelsen sedan han missat en nackfraktur som en kvinna i 30-årsåldern led av.

Kvinnan som hade skadat nacken under en semester i Spanien sökte när hon kom hem upp en läkarmottagning på grund av känningar i armar och ben, samt att hennes nacke knakade." Läs mer


2011 

"När mannen kom till sjukhuset i Kiruna röntgades halsryggen, men ingen fraktur upptäcktes. Först senare visade det sig att röntgenbilderna inte var tillräckliga. Troligtvis har mannens tandfyllningar orsakat störningar när bilderna togs. Patienten fick genomgå en datortomografisk undersökning, där man såg att han hade en fraktur på översta halskotan." Läs mer

"Rickard Svedjesten från Oviken föll två meter när han snickrade på en altan. På sjukhuset konstaterade man att han klarat sig utan skador. Men sanningen var att nacken var bruten och Rickard var bara millimeter från döden." Läs mer 


"Karin Moberg, 56, råkade ut för en bilolycka och fick gå med bruten nacke i nio månader innan det upptäcktes." Läs mer 


2010

"Läkarna missade en fraktur i halsryggen när en 60-årig man undersöktes akut på Skånes universitetssjukhus i Lund. " Läs mer


2009 

"Jan Simensen i Lammhult skickades hem från akuten med kraftig smärta i ryggen efter att ha ramlat ner från en stege. 

Först efter en månad upptäcktes att ryggen var bruten. - Det var en fraktur på en kota. Sprickan gick rätt igenom. Ryggen var av, säger han." Läs mer


"I sin anmälan skriver kvinnan att hon flera gånger klagat på kraftiga smärtor och känselbortfall, men att ingen lyssnade på henne.  Istället behandlades hon med sjukgymnastik vilken hon fruktar kan ha gett henne bestående skador. Vid trafikolyckan ådrog sig kvinnan också frakturer på revbenen. Dessa upptäcktes inte förrän 2,5 månad efter olyckan." läs mer


2008 

"– Vi missar massor av frakturer på grund av för dålig diagnosteknik. Din gamla mamma eller pappa kanske går runt i flera år med en smärta som är värre än vid akut diskbråck" Läs mer


"Akutkliniken missade fraktur i nacken

Patienten hade en fraktur på en nackkota men det upptäckte inte akutkliniken på Universitetssjukhuset." Läs mer


"Tre gånger under förra året missade oerfarna läkare på akuten vid US i Linköping att patienter hade drabbats av olika typer av frakturer. Socialstyrelsen är mycket kritisk." Läs mer


"I nästan två månader har han gått med bruten nacke sedan Östersunds sjukhus ställt fel diagnos efter att han ramlat och slagit sig i huvudet." Läs mer


2007 

"Sjukvården missar svåra nackskador. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Patienter som får fel dia­gnos riskerar att bli förlamade." Läs mer


Läkare missade en 15-årig pojke brutit nacken efter en fallolycka. Läs mer 


2006 

"Missade nackskada på röntgen

Den 78-årige mannen ramlade framlänges ner för en trappa. Först tre dagar senare upptäcktes det att mannen var allvarligt skadad och krävde en akut operation. " Läs mer

"Efter fallet klagade Helsingborgskvinnan över smärtor i axel och höft. Trots att hon uppsökte vård direkt dröjde det mer än två veckor innan det upptäcktes att hon fått en höftfraktur. Först nio månader konstaterades att hon även fått en axelfraktur." Läs mer


2005 

"Under sin tid som röntgenläkare vid länssjukhuset i Kalmar missade han en fraktur på en ryggkota som en patient fått efter en motorcykelolycka. Ett år senare missade han en fraktur i handen på en kvinna som cyklat omkull." Läs mer


2002

"Sjukhuset missade bruten nacke

En patient kom in med bruten nacke till akutmottagningen på Ystads lasarett i slutet av förra året. Men nackfrakturen upptäcktes inte direkt. Patienten fick en bestående förlamning och avled senare." Läs mer

1997

"MISSAD DIAGNOS OFTAST EN FRAKTUR" Läs mer


00044685


RAPPORT I LÄKARTIDNINGEN 2013 

"Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga."

 Klicka här  

PRESSRELEASE 2015  "torsdagen den 16 april, invigdes Aleris Röntgen Mölndal Läs pressreleasen klicka HÄR, Aleris Röntgen Mölndal var då en av landets två MR-kameror där patienter kan undersökas stående. Enligt uppgift har de slutat med belastande MR undersökningar i Mölndal. Belastande undersökningar är en fördel då en undersökning som görs liggande inte alltid visar orsaken till patientens besvär, exempelvis diskbråck eller andra ryggproblem.

På Norrlandskliniken i Umeå finns den viktiga undersökningsmetoden kvar "De flesta patienter med smärta i rygg, höfter, knän eller fötter har mest symtom vid belastning, dvs i sittande eller stående. Det är därför naturligt att göra en MR-kamera undersökning i den position som besvären är mest uttalade." Läs mer Klicka HÄR 

"Elva år efter den svåra trafikolyckan får Margoth Bodin i Årjäng rätt.

I Värmlands tingsrätt förlorade hon. Tingsrätten gick på försäkringsbolagets linje. Hon ansågs inte ha rätt till någon högre ersättning och skulle också tvingas betala både sina egna och Trygg Hansas höga rättegångskostnader.

Margoth överklagade till hovrätten.

Hon krävde ersättning motsvarande 20 procents invaliditet. Samt ett erkännande av att hon förlorat hela sin arbetsförmåga och därmed hade rätt till full livränta.

Nu har domen kommit. Margot Bodin vinner på alla punkter."

Läs mer

______________________

Sju operationer och 23 år efter den svåra trafikolyckan vann Thérese mot försäkringsbolaget!

"Den mötande föraren avled. En kamrat till Therése bröt nacken. Själv skickades hon hem från sjukhuset ”med en bula i huvudet”.

– Jag hade jätteont i huvudet. Mamma tvingade iväg mig på röntgen någon dag senare.

En förslitningsskada, sa läkarna.

Brutit nacken 

I själva verket hade hon brutit nacken. Det konstaterades 2008 i samband med hennes andra av sammanlagt sju nackoperationer."

Läs hela artikeln i NWT Klicka här